พระราชวังหลวง

พระราชวังของพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา มีกำแพงสูง ๑๐ ศอกล้อมรอบ กำแพงหนา ๔ ศอก เปนชานสำหรับทหารยืนประจำ ๒ ศอก วัดตามแนวกำแพงโดยรอบได้ ๙๕ เส้น มีประตูพระราชวัง ๑๖ ประตู เรียกชื่อต่างกัน ดังนี้ คือ

ด้านตวันออกเฉียงเหนือ ประตูพรหมสุกุฎ (เห็นจะเปนพรหมสุคต) ๑ ประตูมงคลสุนทร ๑ ประตูนิเวศวิมล ๑ ประตูทวารวิจิตร ๑

ด้านตวันออกเฉียงใด้ ประตูสุมณพิสาล (น่าจะเปนสมณพิศาล)  ๑ ประตูทวารนุกูล เห็นจะซ้ำ ๑ ประตูทวารเจษฎา ๑ ประตูทักขิณาภิรมย์ ๑

ด้านตวันตกเฉียงเหนือ ประตูชาตินาวา ๑ ประตูมหาโภคราช ๑ ประตูอุดมคงคา ๑ ประตูมรณาภิรมย์ (เห็นจะเปนกัลยาภิรมย์) ๑

ด้านตวันตกเฉียงเหนือ เปนประตูเมืองด้วย เพราะพระราชวังตั้งอยู่ริมกำแพงพระนครด้านนี้ คือ ประตูมหาไพชยนต์ ๑ ประตูทวารอุทก ๑ ประตูเสาธงไชย ๑ ประตูช้างเผือก ๑ มีประตูสกัดเหนือสกัดใต้ เรียกว่าประตูแดงอีก ๒ ประตู มีหม้อดินดำ (คือป้อม) รอบพระราชวัง ๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ