พระราชพิธีราชาภิเศก

ตามตำนานซึ่งมีมาในพระตำราราชาภิเศกนั้น กล่าวว่าแต่เดิมมีต้นมะเดื่อใหญ่ต้น ๑ อยู่ข้างทิศตวันออกพระมหานครราชธานีไม่สู้ห่างไกลนัก อยู่มามะเดื่อต้นนั้นล้มลง โดยมิได้มีลมพายุห์พัดให้โค่น ต้นมะเดื่อที่ล้มนั้นหันยอดมาสู่ทิศปรางคปราสาทในพระราชวังเปนมงคลนิมิตรอันประเสริฐ พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาจึงโปรดให้เอาไม้มะเดื่อนั้น มาทำตั่งสำหรับประทับสรงพระกระยาสนานในการมงคล เช่นพระราชพิธีราชาภิเศกเปนต้น พระองค์ย่อมประทับเหนือพระที่นั่งตั่งไม้มะเดื่อ สรงพระกระยาสนานก่อนแล้ว (จึงเสด็จไปประทับพระที่นั่งภัทรบิฐ) มุขอำมาตย์ถวายเครื่องเบ็ญจราชกกุธภัณฑ์ คือ พระมหามงกุฎ ๑ พระแสงขรรค์ ๑ พัดวาลวิชนี ๑ ทานพระกร ๑ ฉลองพระบาทคู่ ๑ ขณะนั้นพราหมณ์ปุโรหิตก็ถวายพระพร แลเป่าสังข์ทักขิณาวัฏ เจ้าพนักงานตีกลองอินทเภรีและชาวประโคมก็ประโคมเครื่องเบ็ญจดุริยางค์ขึ้นพร้อมกัน แล้วพระเจ้าแผ่นดินเสด็จออกประทับราชบัลลังก์ อันปูลาดด้วยหนังพระยาราชสีห์ เสนาพฤฒามาตย์เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทพร้อมกัน ถวายพระนามอันจาฤกในพระสุพรรณบัตร มีกรอบประดับด้วยแก้วมณี แลมีพานทองรองรับ พระนามพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา ตามที่จาฤกในพระสุพรรณบัตร

ตามฉบับพม่า

ลองสอบดู

อะอาเปกขศิริ

น่าจะขึ้น “โอม” อะไรลง “ศิริ”

สมเด็จพระบรมราชาธิราช

สมเด็จพระบรมราชาธิราช

รามาธิบดี ศิริจันปัจจุง

รามาธิบด็ ศรีสรรเพชญ์ บรม

มหาจักกวัตตึงสรทยาธิบดี

มหาจักรพรรดิศวร ราชาธิบดี

ศิริสัจจัง

ศรีสุจริต

ติรัสสภัง

ทศพิธธรรม์

หังจักกวาฬปยี

มหันตจักรวาฬาธิเบนทร์

สุริเยนทราธิบดี

สุริเยนทราธิบดินทร

ทหรินหรังนทยาทาปติ

หริหรินทรธาดาธิบดี

ศิริวิปูล

ศรีวิบูลย

คุณะปักขจิตตะ

คุณอกนิฐ

เนตตะจิตตรุจิตริ

เมตจิตร รูจีตรี

ภวณาติตรังคติ

ภูวนาทิตย์ฤทธิ

พรหมเทวาเทภปถี

พรหมเทวาดิเทพ (นฤบดินทร)

ภูมินทรธราชรัตนากาศ

ภูมินทราธิราชรัตนากาศ

มุทิวงษ์

สมมุติวงษ์

องค์เอกาทสรฐ

องค์เอกาทศรุธ

วิสุตตรสวาตร

วิสุทธิสามารถ

บรมติโลกนาม

บรมไตรโลกนารถ

อาทวิชย

อาชชยาวิไชย วไสย

สมุทยทโยมันต

สมุทไทยดโรมันต์

อนันต์คุณะ

อนันตคุณ

วิบุลสุนทรธรรมมิกราช

วิบุลสุนทรธรรมิกราช

เตชรติมล

+ +

โลกนารถวริสลาธิราชราภิเชจจโลก

+ ราชาธิราช + +

เตชทสพญูลญาณะสมันตะ

+ + + + +

มตันตะ ภาริตตะ วิไชย

+ + + + +

อสูรยาว ปักก ขัตติวงษ

+ + + ขัติยวงษ์

องครามาธิบดี

องค์รามาธิบดี

ตรีภวนาปิจ

ตรีภูวนาพิเศษ

โลกเสฐวิสุทธิ มกุฎรตนาโลกโมลิ

โลกเชษฐวิสุทธ มกุฎรัตนโลกย์โมฬี

สัปปทุมมสุริยวงษ์

ศรีปทุมสุริยวงษ์

องค์อปัจจุ

องค์

พุทธังกูล

พุทธางกูร (บรมบพิตร)

(เห็นจะเปนพระนามถวายสมเด็จพระเจ้าสุริยามรินทร์ ที่ x ไว้นั้น ไม่รู้ว่าจะสอบเปนอย่างไรได้)

ต่อมาพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาเสด็จโดยกระบวนแห่พยุหยาตราเลียบพระนคร แลมีการสมโภชพระนครอันมีนามว่า (กรุง) เทพมหานคร บวรทวาราวดี ศรีอยุทธยา มหาดิลกภพนพรัฐ ราชธานีบุรีรมย์

เมื่อเสร็จการพระราชพิธีแล้ว พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาโปรดให้เอาทองคำมาชั่งมีน้ำหนักเท่าพระองค์ ทรงสร้างพระพุทธรูปแลให้ทำเงินบาทพดด้วง เงินสลึง เงินเฟื้อง โดยน้ำหนักอันถูกต้องตามโบราณราชประเพณี อนึ่งโปรดให้งดเว้นไม่เก็บสร่วยสาอากร ๓ ปี แลทรงพระกรุณาโปรดให้ปล่อยนักโทษ ซึ่งติดอยู่ในเวรจำนั้นด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ