รายจ่ายพระราชทรัพย์

พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาทรงจ่ายพระราชทรัพย์ (ประจำปี) ในการต่างๆ มีรายการแลจำนวนเงินดังนี้ คือ

(๑) พระราชทานนิตยภัตร แลอาหารบิณฑบาตแก่พระภิกษุสงฆ์เปนเงิน ๑๐๐ ชั่ง

(๒) ในการสมโภชพระพุทธบาท เมื่อเสด็จขึ้นไปนมัสการคราว ๑ ตั้งต้นกัลปพฤกษ์ ๔ ต้น โปรยทานต้นละชั่ง ๗ วัน รวมเงิน ๒๘ ชั่ง ตั้งศาลาท่อทาน ๒ หลังเลี้ยงสัปปุรุษเปนเงิน ๓๕ ชั่ง พระราชทานอาหารบิณฑบาตเลี้ยงพระสงฆ์ เปนเงิน ๑๒ ชั่ง รวม ๗๕ ชั่ง

(๓) มีงานมโหรศพสมโภชพระพุทธสิรินธร ที่วัดพระศรีสรรเพ็ชญ์ ๓ วัน เปนเงิน ๖ ชั่ง ถวายในการปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุเมืองพิศณุโลก เมืองสวรรคโลก แลเมืองนครศรีธรรมราช ปี ๑ แห่งละ ๓ ชั่ง รวม ๙ ชั่ง

(๔) พระราชทานพระกฐินปี ๑ เปนเงิน ๑๐๐ ชั่ง

(๕) พระราชทานค่าเข้าสารเลี้ยงพระทุกวัดรวมปีละ ๑๐๐ ชั่ง

(๖) พระราชทานปฏิสังขรณ์พระอารามที่สลักหักพังปีละ ๑๐๐ ชั่ง

(๗) พระราชทานในเวลานักขัตฤกษ์สงกรานต์ แลมีสุริยอุปราคา จันทรอุปราคา รวมปีละ ๒๕ ชั่ง

(๘) พระราชทานแก่บรรดาผู้อนาถาทุพลภาพปีละ ๑๐ ชั่ง

(๙) พระราชทานเปนเงินอุทิศในการปฏิสังขรณ์พระพุทธบาทปีละ ๑๐๐ ชั่ง รวมพระราชทรัพย์ที่พระราชทานในพระราชกุศลปีละ ๖๑๙ ชั่ง

นอกจากจ่ายพระราชทรัพย์ในการพระราชกุศล พระราชทานเบี้ยหวัดแก่พระราชวงษานุวงษ์แลข้าราชการโดยอัตราดังนี้

(๑) พระมหาอุปราชปีละ ๕๐๐ ชั่ง

(๒) พระอรรคมเหษีปีละ ๓๐๐ ชั่ง

(๓) พระราชโอรสธิดาที่ทรงพระกรุณา (เห็นจะหมายความว่าชั้นเจ้าฟ้าพระองค์ ๑) ปีละ ๑๐๐ ชั่ง

(๔) พระราชโอรสธิดารองมา (เห็นจะหมายความว่าชั้นพระองค์เจ้า) ปีละ ๕๐ ชั่ง

(๕) พระราชนัดดาองค์ ๑ ปีละ ๒๐ ชั่ง

(๖) พระสนมรวมเงินปีละ ๒๐๐ ชั่ง ได้คนละ ๕๐ ชั่งบ้าง ๔๐ ชั่ง บ้าง ๓๐ ชั่งบ้าง ๒๐ ชั่งบ้าง ๑๐ ชั่งบ้าง ๕ ชั่งบ้าง

(๗) เบี้ยหวัดพระราชทานข้าราชการฝ่ายน่า รวมเงินปีละ ๑๕๐๐ ชั่ง มีอัตราต่างกัน ข้าราชการผู้ใหญ่ได้คนละ ๕๐ ชั่งบ้าง ๔๐ ชั่ง บ้าง ๓๐ ชั่งบ้าง ๒๐ ชั่งบ้าง ๑๐ ชั่งบ้าง

ส่วนข้าราชการผู้น้อยมีอัตราได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดคนละ ๕ ชั่งบ้าง ๔ ชั่งบ้าง ๓ ชั่งบ้าง ๒ ชั่งบ้าง ชั่ง ๑ บ้าง

นอกจากเงินที่พระราชทานประจำปีดังกล่าวมาแล้ว ยังมีเงินคงพระคลังไว้สำหรับเตรียมใช้ในราชการ คือ

(๑) เตรียมไว้ใช้ในการทัพศึก ๕๐๐๐ ชั่ง

(๒) เตรียมไว้ใช้ในการพระราชพิธีพิเศษ มีการพระเมรุเปนต้น ๔๐๐๐ ชั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ