ลำดับกระษัตริย์

ตั้งแต่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชได้ผ่านพิภพณกรุงปาตลีบุตรมหานคร พระองค์เสด็จประพาศรอบสากลชมพูทวีป เสด็จมาถึงเมืองสังขบุรี ทรงพยากรณ์ไว้ว่า เมื่อพระพุทธสาสนกาลล่วงได้ ๒๑๓ ปี จะมีผู้มีบุญญาภินิหารสร้างพระนครอยู่ตำบลสังขบุรีนี้ เมื่อพระพุทธศักราชล่วงได้ ๕๐๑ ปี พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์สร้างพระนครอินทปัต พระพุทธศักราช ๑๑๑๑ ปี พระยาแกรกได้ครองราชสมบัติลบศักราชเสีย คงไว้แต่ ๕๐๑ ปี ในปีนั้น พระเจ้าอู่ทองเสด็จมาสร้างพระนครที่ตำบลหนองโสน ขนานนามว่า กรุงทวาราวดี (ศรีอยุทธยา) ตั้งแต่สร้างกรุงทวาราวดีมา ไม่มีศึกสงคราม (มาติดพระนคร) ๒๑๕ ปี จนจุลศักราช ๗๒๕ ปี พระเจ้าหงษาวดียกกองทัพมาตีกรุงทวาราวดี เสียกรุงทวาราวดีแก่พระเจ้าหงษาวดีครั้ง ๑ ตั้งแต่นั้นก็มิได้เสียแก่ใคร ไม่มีศึกสงคราม (มาติดพระนคร) ๒๕๔ ปี พระเจ้าติโลกนารถเสวยราชย์เมื่อจุลศักราช ๙๗๙ ปี ว่างศึกสงครามมาอีก ๑๔๘ ปี จนถึงจุลศักราช ๑๑๒๘ ปี (มัง) มหานรธา แม่ทัพพม่ายกมาตีกรุงทวาราวดี ๆ เสียแก่พม่า คำณวนตั้งแต่สร้างพระนคร (ศรีอยุทธยา) ที่หนองโสนมาจนเสียพระนครแก่พม่า รวมได้ ๖๑๓ ปี ถ้าจะนับตั้งแต่พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์สร้างพระนคร (อินทปัต) ที่สังขบุรี เมื่อพระพุทธศักราช ๒๑๓ ปี มาจนเสียกรุงทวาราวดีแก่พม่า เปนปีได้ ๑๗๓๘ ปี มีพระมหากระษัตริย์ (ได้เสวยราชย์ยุคแรก) ๓๒ พระองค์ มีระยะที่ว่างพระมหากระษัตริย์บ้าง ต่อมา (ยุคหลัง) มีพระมหากระษัตริย์อีก ๙๐ พระองค์ รวมทั้ง ๒ ยุค ได้มีพระมหากระษัตริย์ครองราชสมบัติมา ๑๒๒ พระองค์ด้วยกัน

พระนามพระมหากษัตริย์ซึ่งได้ครองราชสมบัติตั้งแต่ (จุล) ศักราช ๕๐๑ ปีมานั้น มีแจ้งอยู่ในบัญชีต่อไปนี้

  นอกราชสมบัติ ในราชสมบัติ รวมพระชนม์
๑ พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ ๑๖ ๓๕ ๕๑
๒ พระเจ้าจันทราชา โอรส ๑ ๒๕ ๓๐ ๕๕
๓ พระเจ้าร่วง โอรส ๒ ๓๕ ๔๐ ๗๕
๔ พระเจ้าลือ อนุชา ๓ ต่างมารดากับพระร่วง ๓๐ ๓๕ ๖๕
๕ พระเจ้าโคตบอง - - -
๖ พระยาแกรก ๑๕ ๔๕ ๖๐
๗ พระยาสายน้ำผึ้ง - - -
๘ พระสุธรรมราชา โอรส ๗ - - -

ต่อนี้ว่างกษัตริย์หลายปี แล้วจึงมีกษัตริย์ครองราชสมบัติต่อไป คือ

๙ พระเจ้าพิไชยราช

๑๐ พระพิศณุราชา

๑๑ พระศรีแสน (พระศรีศิลป์?) โอรส ๑๐

๑๒ พระไชยนาท อนุชา ๑๑

๑๓ พระสุรินทรราชา

๑๔ พระอนุชราชา อนุชา ๑๓

๑๕ พระอินทราชา โอรส ๑๔

๑๖ พระเจ้าอู่ทอง มีพระนามว่า พระรามาธิบดีศิริวงศ์ โอรส ๑๕

ต่อนี้ว่างพระมหากษัตริย์อีกคราว ๑ แล้วจึงมีพระมหากษัตริย์ครองราชสมบัติ คือ

๑๗ พระบรมราเมศวร

๑๘ พระกระเจียรนเรศร

๑๙ พระเฑียร (ราชา) คือพระมหาจักรพรรดิ ซึ่งเปนพระเจ้าช้างเผือก ๗ ช้าง

๒๐ พระไชยราชา อนุชา ๑๙ ต่อนี้ว่างพระมหากษัตริย์อีกหลายปี จึงถึง

๒๑ พระเจ้าสุรพันธุ์ อินทพยัคฆ์ (พระเจ้าสุพรรณปราสาท จะหมายความว่า พระเจ้าปราสาททอง) ซึ่งพระนคร (ปราสาท) เทวดานฤมิตรนั้น มีพระราชโอรส ๔ พระองค์ พระราชธิดา ๓ พระองค์ รวม ๗ พระองค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ