ชื่อเรือขบวน

มังคลมหรนพ

ศีร์ษะสิงห์ (มงคลมหรรณพ)

มังคลสุตภุตบันใจ

ศีร์ษะสิงห์

โทมหรนพ

โต

ติสุตเชยศรี

โต

ศิริเอกเชย

(ศรีประสุนทรไชย)

ไกรสร

(ไกรสรจักร)

ศิริพิมานไชย

(ชลพิมานไชย เดิมอาจจะเปนศรีพิมานไชย คู่กับไกรสรมาศ)

พิศปะระตยา

 

อลงกฎนาวา

(เห็นจะตรง)

หงษทอง

(น่าจะเปนเอกไชยเหิรหาว คู่ชัก)

ลาวทอง

(เอกไชย หลาวทอง คู่ชัก)

นรสีห์วิสุทธิไชยชิน

มนุสสสีห์

นรชิน หทวิน อากาศ มนุสสสีห์

 

ชินหรตนาต

สิงห์โต (น่าจะเปนครุธเหิรเห็จ)

ชินหัสสนาวา

โต (น่าจะเปนครุธเตร็จไตรจักร)

โลโต แตก ปุปปะแวก

(น่าจะเปนกระบี่ราญรอนราพน์)

โลโต แตก ปุปปะวัง

(น่าจะเปนกระบี่ปราบเมืองมาร)

เชยสวัต

(เห็นจะเปนไชยสวัสดิ์)

เชยรัตนพิมาน

(ไชยรัตนพิมาน)

อังวะ เรือพม่า

(เห็นจะเปนเรือกระแซ)

สุรพิมาน เรือพม่า

 

นุปปสิต เรือพม่า

 

โลกา

 

คชคีรี

(คชสีห์ เรือสมุหกลาโหม)

ราชคีรี

(ราชสีห์ เรือสมุหนายก)

ม้า

(เรือปลัดทูลฉลองมหาดไทย)

เลียงผา

(เรือปลัดทูลฉลองกลาโหม)

เรจี

 

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ