สมณศักดิ์

สมเด็จพระสังฆราชา

(สมเด็จพระอริยวงษาคตญาณ) พระสังฆราชฝ่ายคามวาสี

สังฆราชา

(พระวันรัตน์) พระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสี

พระพิมล

(พระพิมลธรรม)

พระเทพมุนี

(ตรง)

พระเทพกวี

(ตรง)

พระเทพโมฬี

(ตรง)

พระอุบาฬี

(ตรง)

พระสีวลี

 

พระพุทธโฆษา

(ตรง)

พระธรรมโคดม

(ตรง)

พระพุทธ

(พระพุฒาจารย์)

พระมหามงคลเทพมุนี

(ตรง)

พระวินัยธร

(ตรง)

พระวินัยธรรม

(ตรง)

พระสมุห์

(ตรง)

พระใบฎีกา

(ตรง)

รวม ๑๖ รูป

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ