ตารางรายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน

(ตารางนี้ผิดมากนัก เห็นพม่าจะคิดทำขึ้นเอง)

รายพระนามกษัตริย ย่อ

นอกราชสมบัติ

ในราชสมบัติ

พระชนม์

ศักราชเสด็จสวรรคต

หมายเหตุ

๑ พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์

๑๖

๓๕

๕๑

๕๓๖

 

๒ พระอินทราชา โอรส ๑

๓๔

๓๕

๖๙

๕๕๑

แผ่นดินนี้มี ๒ กษัตริย์ครองราชสมบัติ

๓ พระจันทราชา อนุชา ๒

๓๓

๓๘

๕๕๖

 

๔ พระร่วง โอรส ๒

๓๕

๓๐

๖๕

๕๘๖

 

๕ พระฦๅ อนุชา ๔

๓๒

๒๕

๕๗

๖๑๑

 

พระยาโคตบอง ชื่อสีต่างวงษ์

๒๕

๒๙

๕๔

๖๔๐

 

๗ พระยาแกรก (ตั้งพระวงษ์ใหม่)

๓๐

๒๓

๕๓

๖๖๓

๖๖๐

๘ พระเจ้าสายน้ำผึ้ง โอรส ๗

๓๕

๒๗

๖๒

๖๙๐

๖๘๗

๙ พระสุธรรมราช โอรส ๘

๒๙

๒๐

๔๙

๗๑๐

 

๑๐ พระราชาธิบดี

๔๘

๒๐

๖๘

๗๓๐

เชื้อพระวงษ์ปทุมสุริยวงษ์

๑๑ พระราเมศวร โอรส ๑๐

๒๙

๒๐

๓๙

๗๔๐

 

๑๒ พระบรมราชา โอรส ๑๑

๔๓

๕๒

๗๔๙

 

๑๓ พระมหาธรรมราชา โอรส ๑๒

๓๒

๑๙

๕๑

๗๖๘

 

๑๔ พระมหาจักรพรรดิ โอรส ๑๓

๓๑

๔๐

๗๗๔

 

๑๕ พระหังษัง อนุชา ๑๔

๒๘

๓๗

๖๕

๘๑๑

 

๑๖ พระบรมราชาธิราช อนุชา ๑๕

๓๘

๓๐

๖๘

๘๔๑

 

๑๗ พระบรมติโลก โอรส ๑๖

๔๕

๑๒

๕๗

๘๕๓

 

๑๘ พระมหาราชธิบดี อนุชา ๑๗

๓๘

๑๗

๕๕

๘๗๐

 

๑๙ พระสาธิราช โอรส ๑๘

๓๐

๓๓

๖๓

๙๐๓

 

๒๐ พระสาธิมรัง โอรส ๑๙

๔๕

๔๖

๙๐๔

 

๒๑ สมเด็จพระมารดา

๖๐

๖๑

๙๐๕

 

๒๒ พระสาธิราชา โอรส ๒๐

๒๐

๒๓

๔๓

๙๒๘

พระเจ้าช้างเผือกมาก

๒๓ พระมหินทร์ โอรส ๒๒

๒๖

๒๙

๙๓๑

 

๒๔ เจ้าฟ้าจองเจียน

๔๐

๑๒

๕๒

๙๔๓

 

๒๕ พระนเรศร์ โอรส ๒๔

๒๕

๒๓

๔๘

๙๖๖

พม่าเรียกญ่องรันมางตรา

๒๖ พระไชยราชา โอรส ๒๕

๓๐

๓๓

๙๖๙

วงษ์พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์

๒๗ ขุนศรีนเรศ อำมาตย์ ขุนชิณราช

๕๗

๕๙

๙๗๑

 

๒๘ พระศรีแสน โอรส ๒๖

๔๒

๔๖

๙๗๕

 

๒๙ พระไชยนาท อนุชา ๒๘

๔๔

๔๘

๙๗๙

 

๓๐ พระสุรินทราชา โอรส ๒๙

๓๐

๓๔

๙๘๓

 

๓๑ พระอนุราชา อนุชา ๓๐

๓๒

๓๘

๙๘๙

 

๓๒ พระรามาธิบดีสุริยวงษ์ โอรส ๓๑

๒๐

๒๓

๙๙๒

 

๓๓ พระบรมราเมศวร อนุชา ๓๒

๒๑

๒๔

๙๙๕

 

๓๔ พระเทียร (ราชา) มหาจักรพรรดิ

๕๓

๕๔

๙๙๖

เปนเชื้อพระวงษ พระเจ้าปทุมสุริยวงษ์ พระเจ้าช้างเผือก ๗ ช้าง

๓๕ พระมหินทร์ โอรส ๓๔

๓๐

๓๓

๙๙๙

 

๓๖ พิศณุราชา

๔๓

๔๗

๑๐๐๓

 

๓๗ พระอินทราชา โอรส ๓๖

๓๑

๓๙

๑๐๑๑

 

๓๘ พระรามาธิบดี โอรส ๓๗

๒๒

๓๐

๑๐๑๙

 

๓๙ พระไชย (ราชา) อนุชา ๓๘

๒๗

๓๖

๑๐๒๘

 

๔๐ พระเอกาทศรฐ อนุชา ๓๙

๓๕

๔๒

๑๐๓๕

 

๔๑ พระเจ้าทรงธรรม

๓๗

๔๖

๑๐๔๔

 

๔๒ พระรามาธิบดีศิริวงษ์ โอรส ๔๑

๒๕

๓๐

๑๐๔๙

 

๔๓ พระรามาธิเบศร์ปราสาททอง

๓๒

๓๘

๑๐๕๕

 

๔๔ พระนารายน์ โอรส ๔๓

๒๐

๒๗

๑๐๖๒

 

๔๕ เจ้าพระยาสุรสีห์ (คือ พระธาดาธิเบศร์)

๕๕

๖๔

๑๐๗๑

รวม ๕๐

๔๖ พระสุรินทราชา

๔๙

๕๖

๑๐๗๘

 

๔๗ พระภูมินทราชาธิราช โอรส ๔๖

๓๕

๒๐

๕๕

๑๐๙๘

 

๔๘ พระธรรมราชา อนุชา ๔๗

๕๑

๒๒

๗๓

๑๑๒๐

 

๔๙ พระอุทุมพรราชา โอรส ๔๘

๓๘

๓ เดือน

-

ทรงผนวช

 

๕๐ พระเอกาทศราชา เชษฐา ๔๙

๓๙

๔๘

๑๑๒๙

 

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ