ภาคที่ ๒ ว่าด้วยตำนานแลทำเนียบต่างๆ

ทำเนียบต่าง ๆ ในส่วนภาคที่ ๒ ของหนังสือเล่มนี้ ในฉบับพม่ากล่าวความเรื่องเดียวซ้ำกันอยู่หลายแห่ง เข้าใจว่าจะเปนด้วยถามคำให้การไทยหลายคน บางคนรู้มากบางคนรู้น้อย ใครให้การว่ากระไรพม่าก็จดลงไว้อย่างนั้น จึ่งมีซ้ำกัน ใช่แต่เท่านั้นฉบับที่ได้มายังเรียบเรียงเรื่องไขว้เขวกันมีอยู่มาก เรื่องๆ เดียวไปแทรกอยู่ตรงนั้นบ้างตรงนี้บ้าง มีอยู่หลายเรื่อง ที่เปนดังนี้ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าต้นฉบับเดิมพม่าเห็นจะเขียนลงในใบลาน มีเหตุอย่างไรใบลานสับกัน ผู้ที่เก็บรักษาหรือที่ได้หนังสือเรื่องนี้ในชั้นหลัง เอาใบลานเข้าเรียบเรียงใหม่ไม่ถูกลำดับ เรื่องจึงไขว้เขวกันไป ในการที่เอามาแปลรวบรวมพิมพ์ลงคราวนี้ ตั้งใจทำสำหรับประโยชน์ของผู้ศึกษาโบราณคดี เพื่อจะให้อ่านเข้าใจเรื่องได้โดยง่าย จึงต้องตัดหั่นฉบับเดิมเอามาเรียบเรียงจัดเปนหมวดเปนหมู่ใหม่ ตามที่เห็นควรจะทำอย่างไรจึงจะดี แต่ข้าพเจ้าได้ระวังอย่างดีที่สุด ที่จะไม่แก้ฉบับเดิม ถ้าแห่งใดได้แก้ก็แก้ด้วยแน่นอนใจว่าฉบับเดิมผิดด้วยอักขระ ถ้าแก้ด้วยไม่แน่นอนใจได้บอกไว้ทุกแห่ง ว่าคาดว่าที่ถูกจะเปนเช่นนั้น ๆ ไม่มีแห่งใดที่ได้เติมลงใหม่ แม้รู้ว่าแห่งนั้นวิปลาศ หรือข้อที่จริงเปนอย่างไร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ