ชื่อวัด (พระอารามหลวง) ในกรุงศรีอยุทธยา

๑. วัดน่าพระธาตุ

(ตรง)

๒. วัดราชบุรณะ

(ตรง)

๓. วัดมงคลบพิตร

(ตรง)

๔. วัดพระราม

(ตรง)

๕. วัดศพสวรรค์

(ตรง)

๖. วัดราชวงษ

(เห็นจะเปนวัดสวนหลวง)

๗. วัดรามบาท

(วัดรามาวาศ)

๘. วัดธรรมปริขาร

(วัดธรรมิกราช)

๙. วัดอินทรารักษ

(วัดอินทาราม)

๑๐. วัดจันทรารัง

(วัดจันทาราม)

๑๑. วัดราชประดิษฐ

(วัดราชประดิษฐาน)

๑๒. วัดนาง

(วัดนางคำ พระเจ้าบรมโกษฐ์ทรงปฏิสังขรณ์)

๑๓. วัดวงรโพธิ์

(วัดวรโพธิ์)

๑๔. วัดโพธาราม

(ตรง)

๑๕. วัดพนันเชิง

(วัดพระเจ้าพแนงเชิง)

๑๖. วัดกุฏิทวา

(วัดกุฎีดาว) พระมหาบรมราชาทรงสร้าง

๑๗. วัดจโมรกุฎ

(วัดสมณะโกฏิ)

๑๘. วัดมเหยงคณ์

(ตรง) พระภูมินทราธิบดีทรงสร้าง

๑๙. วัดมณฑป

(ตรง) พระมหาบรมราชาทรงสร้าง

๒๐. วัดกะไชย

(วัดวังไชย)

๒๑. วัดสุธาวาศ

 

๒๒. วัดปราสาท

(ตรง) พระธาดาธิเบศร์ทรงสร้าง

๒๓. วัดราชราหูราม

(วัดราชราหุลาราม) พระเจ้าปราสาททองทรงสร้าง

๒๔. วัดขวิด

(วัดครุธ) พระเจ้าเอกทัศราชาทรงสร้าง

๒๕. วัดโพธาราม

(วัดบรมพุทธาราม) พระธาดาธิเบศร์ทรงสร้าง

๒๖. วัดอินทกัลยาราม

(ตรง)

๒๗. วัดพรหมกัลยาราม

(ตรง)

๒๘. วัดภูเขาทอง

(ตรง) พระเจ้าหงษาวดีทรงสร้าง

๒๙. วัดสุรินทร

 

๓๐. วัดโลกสุธา

(ตรง)

๓๑. วัดพุทไธสวรรย์

(ตรง) พระรามาธิบดีทรงสร้าง

๓๒. วัดไชยทานารถ

(วัดไชยวัฒนาราม) พระเจ้าปราสาททองทรงสร้าง

๓๓. วัดคูหาสวรรค์

(ตรง)

๓๔. วัดนาราโส

 

๓๕. วัดโบสถ์

} (วัดโบถราชเดชะ)

๓๖. วัดราชเดช

๓๗. วัดโรงทาน

(วัดโรงธรรม) พระเจ้าอุทุมพรราชาทรงสร้าง

๓๘. วัดดุสิตมหา

พระนเรศวรทรงสร้าง

๓๙. วัดรังขัติกอ

พระยามินสร้าง

๔๐. วัดพระยามิน

(วัดพระยาแมน)

๔๑. วัดกุสิทาราม

(วัดกระษัตราราม)

๔๒. วัดพระเจ้าเจดีย์แดง

(วัดพระเจดีย์แดง)

๔๓. วัดอุทุมพราราม

(ตรง) พระเจ้าอุทุมพรราชาทรงสร้าง

๔๔. วัดนะมุด

(วัดลมุด) พระเจ้าเอกทัศราชาทรงสร้าง

๔๕. วัดวรโสดาราม

(วัดวรเชษฐาราม) พระเอกาทศรฐทรงสร้าง

๔๖. วัดพรหมกระสาย

พระธาดาธิเบศร์ทรงสร้าง

๔๗. วัดพระพุทธ

พระมหาบรมราชาทรงสร้าง

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ