ประเพณีกระบวนแห่เสด็จประพาศ

ลักษณการที่พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา เสด็จโดยกระบวนแห่นั้น มีเปน ๓ อย่าง ถ้าเสด็จโดยปรกติ มีทหารราบถือสาตราวุธ คือปืนแลดาบเปนต้น แห่เสด็จเปน ๒ สาย ๕ กอง พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยานั้นแต่งพระองค์โดยปรกติ ส่วนเสนาอำมาตย์ ซึ่งแห่เสด็จก็ไม่ได้แต่งเต็มยศ

กระบวนแห่เสด็จอย่างกลาง กระบวนทหารที่แห่เสด็จเดินเปน ๔ สาย แต่จำนวนพล ๕ กองเหมือนกัน (น่าจะเปน ๗ กอง) ส่วนพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาทรงพระมหามงกุฎ แลเครื่องราชาภรณ์ ผู้ที่เข้ากระบวนเสด็จ แต่งตัวเต็มยศตามบันดาศักดิ์

ถ้าเสด็จเปนกระบวนพยุหยาตราอย่างใหญ่ ทหารที่แห่เสด็จ ๙ กอง พลทหารล้วนสรวมเสื้อแดงหมวกทอง แห่เสด็จเปน ๘ สาย มีกระบวนข้างเขนซ้ายขวา ส่วนกระบวนการมงคล (เห็นจะหมายความว่ามีเครื่องพระพิไชยมงคลแห่เสด็จ) คือ ธงไชยกระพือธวัช ๘ ชั้น (เห็นจะหมายว่าธงกระบี่ธวัช แต่ ๘ ชั้นจะหมายความว่ากระไรไม่เข้าใจ) เบื้องหลังธงไชยธงสวัสดิธวัช ๘ ชั้น (น่าจะเปนครุธธวัช แต่ทำไมจึงเอาไปไว้หลัง ไม่เดินคู่กันไม่เข้าใจ) มีฉัตรไชยโก ๙ ชั้น ๘ คัน ฉัตรชั้นเดียว ๘ คัน พัดโบก ๘ เล่ม จามร ๘ คัน ทานตวัน ๘ คัน บังสูรย์ ๘ คัน แลฆ้องไชย, กลองชนะ, สังข์, แตร ๘ (รายการตอนนี้ยุ่ง ไม่มีประโยชน์ที่จะสอบ) ส่วนพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาถ้าเสด็จโดยกระบวนพยุหยาตราใหญ่อย่างนี้แล้ว ย่อมทรงเครื่องราชาภรณ์เต็มพระเกียรติยศ พระราชวงษานุวงษ์แลเสนาอำมาตย์ก็แต่งเต็มยศเหมือนกัน

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ