บาญชีพระนามเจ้านาย

เจ้านายซึ่งเปนพระราชโอรสธิดา แลหม่อมเจ้าซึ่งเปนราชนัดดาของพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา มีรายพระนามตามบาญชีดังนี้

สมเด็จพระเจ้าสุริเยนทราธิบดี (คือสมเด็จพระเจ้าเสือ) มีพระอรรคมเหษี เรียกพระนามว่า สมเด็จพระพรรวษา มีพระราชโอรสธิดาเปนเจ้าฟ้า ๓ พระองค์ คือ (๑) เจ้าฟ้าสุรินทรกุมาร (เจ้าฟ้าเพ็ชร์ ซึ่งภายหลังได้เปนพระเจ้าแผ่นดิน ปรากฎพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าท้ายสระนั้น) (๒) เจ้าฟ้าวรราชกุมาร (เจ้าฟ้าพร ภายหลังได้เปนพระเจ้าแผ่นดิน ปรากฎพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์นั้น) (๓) เจ้าฟ้าหญิง (พระองค์นี้ ในหนังสือพระราชพงษาวดารก็ว่ามีแต่ไม่ปรากฎพระนาม)

มีพระเจ้าลูกเธอด้วยพระสนม ทรงพระนามว่า พระองค์เจ้าอันทร์ (ไม่กล่าวในหนังสือนี้ ว่าเปนพระองค์ชายหรือหญิง) พระองค์ ๑ รวมลูกเธอในสมเด็จพระสุริเยนทราธิบดีมี ๔ พระองค์ (แต่ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า มีพระองค์เจ้าลูกเธอ ๒ พระองค์ คือ พระองค์เจ้าหญิงแก้ว ๑ พระองค์เจ้าหญิงทับทิม ๑ แลพระองค์เจ้าหญิงทับทิมพระองค์นี้ ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า สมเด็จพระเจ้าท้ายสระได้เปนพระมเหษีอีกพระองค์ ๑)

เจ้าฟ้าสุรินทรกุมาร ได้อุปราชาภิเศกเปนพระมหาอุปราชต่อมาได้เสวยราชสมบัติ ทรงพระนามว่า สมเด็จพระภูมินทราธิราช (คือสมเด็จพระเจ้าท้ายสระ) พระองค์มีพระอรรคชายาเดิม ทรงพระนามเจ้าฟ้าทองสุก (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกว่าเจ้าท้าวทองสุก เมื่อเสวยราชย์ตั้งเปนกรมหลวงราชานุรักษ์หรือประชานุรักษ) ตั้งเปนพระอรรคมเหษี มีพระราชโอรสธิดากับพระอรรคมเหษี ๕ พระองค์ คือ ที่ ๑ เจ้าฟ้าหญิงเทพ ที่ ๒ เจ้าฟ้าหญิงประทุม ที่ ๓ เจ้าฟ้าชายนเรนทร์ ที่ ๔ เจ้าฟ้าชายอภัย ที่ ๕ เจ้าฟ้าชายปรเมศร์ (พระนามเจ้าฟ้า ๕ พระองค์นี้ ตรงกับหนังสือพระราชพงษาวดาร แต่หนังสือพระราชพงษาวดารไม่ได้ลำดับตามพระชันษาอย่างหนังสือเรื่องนี้ สมเด็จพระเจ้าท้ายสระได้พระองค์เอี้ยง ธิดาเจ้าบำเรอภูธรเปนพระชายา แต่เมื่อยังเปนพระบัณฑูรใหญ่อีกองค์ ๑ แต่หาได้กล่าวในหนังสือนี้ไม่)

มีพระเจ้าลูกเธอด้วยพระสนม ๓ พระองค์ คือ พระองค์เจ้าหญิงสมบุญคงพระองค์ ๑ พระองค์เจ้าชายปริกพระองค์ ๑ พระองค์เจ้าชายเสฎฐาพระองค์ ๑ (ทั้ง ๓ พระองค์นี้ไม่ปรากฎพระนามในหนังสือพระราชพงษาวดาร)

เจ้าฟ้านเรนทรได้พระองค์เจ้าสมบุญคงเปนชายา มีธิดา ๓ พระองค์ ทรงพระนาม พระองค์เจ้าพราน (ปาน) ๑ พระองค์เจ้าบุตร ๑ พระองค์เจ้าหงษ์ ๑ (ทั้ง ๓ พระองค์นี้ไม่ปรากฎพระนามในที่อื่น)

พระองค์เจ้าเสฎฐามีธิดา ๓ พระองค์ คือ หม่อมเจ้ามณลา (มณฑา)  ๑ หม่อมเจ้าดารา ๑ หม่อมเจ้าสวัสดิ์ ๑

พระองค์เจ้าปริกมีบุตร ๑ ชื่อหม่อมเจ้าสวย

เจ้าฟ้าอภัยมีบุตร ๑ ชื่อหม่อมเจ้าสร้อย

หม่อมเจ้าสวยมีบุตร ๑ ชื่อหม่อมราชวงษ์อขุน (อรุณ)

พระเจ้าบรมราชา (คือสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ) มีพระมเหษี ๓ พระองค์ คือ (พระองค์ขาว เปนพระชายามาแต่ยังเปนพระบัณฑูรน้อย เมื่อเสวยราชย์ทรงตั้งให้เปน) กรมหลวงอภัยนุชิต (เรียกในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า พระพรรวษาใหญ่) ๑ (พระองค์พลับ ได้เปนพระชายาเมื่อครั้งยังเปนกรมพระราชวังบวรสฐานมงคล เมื่อเสวยราชย์ทรงตั้งให้เปน) กรมหลวงพิพิธมนตรีตำหนักเหนือ ๑ (เรียกในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า พระพรรวษาน้อย พระมเหษีทั้ง ๒ พระองค์นี้ ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า ร่วมชนกชนนีกัน เปนธิดานายทรงบาศ ซึ่งยกขึ้นเปนเจ้าพระบำเรอภูธร ครั้งแผ่นดินสมเด็จพระเพทราชา ฝ่ายข้างมารดาเปนเชื้อพราหมณ์ ชาวบ้านสมอปรือเมืองเพ็ชร์บุรี) เจ้าฟ้านวน ตำหนักกลาง ๑ (เรียกในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า เจ้าฟ้าสังวาล เจ้าฟ้าสังวาลนี้ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า พระองค์เจ้าแก้วลูกเธอ สมเด็จพระเพทราชาเปนพระบิดา เจ้าฟ้าเทพลูกเธอสมเด็จพระเจ้าท้ายสระเปนพระมารดา จึงเปนเจ้าฟ้าตามศักดิ์ข้างพระมารดา)

มีพระราชโอรสธิดาด้วยกรมหลวงอภัยนุชิต ๗ พระองค์ คือ เจ้าฟ้าชายนราธิเบศร์ คือ (เจ้าฟ้ากุ้ง) ๑ เจ้าฟ้าหญิงบรม ๑ เจ้าฟ้าหญิงธิดา ๑ เจ้าฟ้าหญิงรัศมี ๑ เจ้าฟ้าหญิงสุริยวงษ์ ๑ เจ้าฟ้าหญิงอินทรประชาวดี (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียก เจ้าฟ้าอินทสุดาวดี) ๑ เจ้าฟ้าหญิงสุริยา ๑

มีพระราชโอรสธิดาด้วยกรมหลวงพิพิธมนตรี ๘ พระองค์ คือ เจ้าฟ้าหญิงศิริประชา (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียก เจ้าฟ้าประชาวดี) ๑ เจ้าฟ้าหญิงศิริประภา (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียก เจ้าฟ้าประภาวดี) ๑ เจ้าฟ้าหญิงอินทวดี (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียก เจ้าฟ้าพินทวดี) ๑ เจ้าฟ้าหญิงกระษัตรีย์ ๑ เจ้าฟ้าชายเอกทัศ (คือสมเด็จพระเจ้าสุริยามรินทร) ๑ เจ้าฟ้าหญิงบัวจัน (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกเจ้าฟ้าจันทรวดี) ๑ เจ้าฟ้าหญิงนวน (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกเจ้าฟ้านุ่ม) ๑ เจ้าฟ้าชายดอกมะเดื่อ (คือสมเด็จพระเจ้าอุทุมพรราชา หรือที่เรียกกันว่าขุนหลวงหาวัด) ๑

ราชโอรสธิดามีด้วยเจ้าฟ้านวน (คือเจ้าฟ้าสังวาล) ๓ พระองค์ (ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่า ๔ พระองค์) คือ เจ้าฟ้าหญิงขวัญตง (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกเจ้าฟ้ากุณฑล)  ๑ เจ้าฟ้าชายอำพร (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกเจ้าฟ้าอาภรณ์) ๑ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฎพระนามในหนังสือนี้ แต่ตรงกับเจ้าฟ้ามงกุฎในพระราชพงษาวดาร ๑) เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฎพระนาม) ๑ (ขาดเจ้าฟ้าชายสังคีตซึ่งมีพระนามในที่อื่นอยู่พระองค์ ๑ นอกนั้นเจ้าฟ้าพระราชโอรสธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ ตามบาญชีนี้ถูกต้องตรงกันกับในหนังสือพระราชพงษาวดาร)

พระเจ้าลูกเธอมีด้วยพระสนม คือ

๑. พระองค์เจ้าชายแขก (ซึ่งภายหลังเปนกรมหมื่นเทพพิพิธ)

๒. พระองค์เจ้าหญิงผ่องพี

๓. พระองค์เจ้าชายปรัน (เห็นจะตรงกับพระองค์เจ้าปาน ซึ่งภายหลังได้เปนกรมหมื่นเสพภักดี) ทั้ง ๓ นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน กล่าวในหนังสือนี้ว่าเจ้าจอมมารดาเปนพระสนมเอก

๔. พระองค์เจ้าชายพร

๕. พระองค์เจ้าตรุบ

๖. พระองค์เจ้าตโร

ทั้ง ๓ นี้ ว่าเจ้าจอมมารดาเดียวกัน

๗. พระองค์เจ้าหญิงลำภู

๘. พระองค์เจ้าชายนฤมล

ทั้ง ๒ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน

๙. พระองค์เจ้าหญิงกลัม

๑๐. พระองค์เจ้าชายกูล

ทั้ง ๒ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน

๑๑. พระองค์เจ้าชายโกมิตร (บางทีจะเปนพระองค์เจ้ามังคุด ซึ่งภายหลังได้เปนกรมหมื่นจิตรสุนทร)

๑๒. พระองค์เจ้าหญิงศรีขวัญ ๑

๑๓. พระองค์เจ้าหญิงพันอัน ๑

๑๔. พระองค์เจ้าชายสุธา ๑

ทั้ง ๓ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน

๑๕. พระองค์เจ้าหญิงกล ๑

๑๖. พระองค์เจ้าหญิงสุด ๑

ทั้ง ๒ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน

๑๗. พระองค์เจ้าชายอิน เจ้าจอมมารดาชื่อพี

๑๘. พระองค์เจ้าหญิงผอบ ๑

๑๙. พระองค์เจ้าหญิงแมงเม่า (พระองค์ที่ได้เปนพระมเหษีพระเจ้าสุริยามรินทร์) ๑

๒๐. พระองค์เจ้าชายสถิตย์ ๑

๒๑. พระองค์เจ้าชายพงษ์ ๑

๒๒. พระองค์เจ้าชายแตง ๑

ทั้ง ๕ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน ชื่อเจ้าจอมมารดาศรี

๒๓. พระองค์เจ้าหญิงริน ๑

๒๔. พระองค์เจ้าหญิงเย็น ๑

ทั้ง ๒ พระองค์นี้ เจ้าจอมมารดาเดียวกัน

รวมลูกเธอในสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ เจ้าฟ้า ๑๘ พระองค์ เจ้า ๒๔ รวมเปน ๔๒ พระองค์ แต่จำนวนในหนังสือเรื่องนี้รวมว่า ๔๘ พระองค์ คลาดกันอยู่ พระนามที่ปรากฎในหนังสือพระราชพงษาวดารไทยยังขาดอยู่ ๒ พระองค์ คือ เจ้าฟ้าสังคีต ๑ พระองค์เจ้ารถ ๑ ซึ่งได้เปนกรมหมื่นสุนทรเทพ ๑

เจ้าฟ้านราธิเบศร์ราชโอรสพระองค์ใหญ่ (คือเจ้าฟ้ากุ้ง) ซึ่งได้เปนพระมหาอุปราชนั้น ได้เจ้าฟ้านุ (เห็นจะเปนเจ้าฟ้านุ่ม) เปนพระอรรคชายา แต่หามีโอรสธิดาด้วยกันไม่ แล้วได้เจ้าฟ้าเส (จะเปนพระองค์ไหน ยังคิดไม่เห็น) เปนชายาอีกพระองค์ ๑ มีพระธิดาทรงพระนาม เจ้าฟ้าศรี

เจ้าฟ้านราธิเบศร์ พระมหาอุปราช ยังมีพระโอรสธิดาด้วยพระสนมอีกหลายพระองค์ คือ

๑. พระองค์เจ้าชายอาทิตย์ (ภายหลังได้เปนกรมหมื่นพิทักษ์ภูเบศร์) มารดาชื่อหม่อมพัน

๒. พระองค์เจ้าฉาบ (ชายหรือหญิงไม่ปรากฎ แต่มีพระนามปรากฎในหนังสือพระราชพงษาวดารองค์ ๑ ว่า พระองค์เจ้าเกิด บางทีจะเปนพระองค์นี้เอง) มารดาชื่อหม่อมเหม

๓. พระองค์เจ้าหญิงมิตร ๑

๔. พระองค์เจ้าหญิงทับ ๑

๕. พระองค์เจ้าหญิงชื่น (ในหนังสือพระราชพงษาวดารว่าพระองค์เจ้าชื่นเปนพระองค์ชาย ต้องสำเร็จโทษคราวทำร้ายเจ้าฟ้านเรนทร์)

ทั้ง ๓ พระองค์นี้ร่วมมารดากัน มารดาเรียกว่า หม่อมเจ้าสวย เห็นจะเปนพระธิดาพระองค์เจ้าปริกที่กล่าวมาแล้ว

๖. พระองค์เจ้าศรีสังข์ มารดาชื่อหม่อมจัน

๗. พระองค์เจ้าหญิงตา มารดาชื่อหม่อมสวย

๘. พระองค์เจ้าชายแม้น มารดาชื่อหม่อมทองแดง

เจ้าฟ้าเอกทัศ (คือสมเด็จพระเจ้าสุริยามรินทร์) ได้พระองค์เจ้าแมงเม่าเปนพระอรรคมเหษี เมื่อเสวยราชย์โปรดให้เปนกรมขุนวิมลพัตร (เห็นจะเปนวิมลวัต)

พระราชโอรสธิดาของสมเด็จพระเจ้าเอกทัศ มีพระนามดังนี้ คือ

๑. พระราชธิดามีด้วยกรมขุนวิมลพัตร ทรงพระนามว่า เจ้าฟ้าน้อยในหนังสือเรื่องนี้เอง ที่อื่นเรียกว่า เจ้าฟ้าศิริจันทรเทวี

มีพระเจ้าลูกเธอด้วยชายาเดิมชื่อหม่อมพิน (ในหนังสือพระราชพงษาวดารเรียกว่า หม่อมเพ็ง) ซึ่งยกขึ้นเปนพระสนมเอกอยู่ตำหนักปลายทอง ๒ พระองค์ คือ

๒. พระองค์เจ้าหญิงสตันสรินทร์ (ในหนังสืออื่นเรียกว่า พระองค์เจ้าประพาฬสุริยวงษ์)

๓. พระองค์เจ้าชายประเวศกุมาร (หนังสืออื่นเรียกพระองค์เจ้าประไพกุมาร)

มีพระเจ้าลูกเธอด้วยเจ้าจอมมารดาแม้น น้องเจ้าจอมมารดาเพ็ง ซึ่งยกขึ้นเปนพระสนมเอกอยู่ตำหนักปลายทองเหมือนกัน คือ

๔. พระองค์เจ้าหญิงสูรา (หนังสืออื่นเรียกรุจจาเทวี)

๕. พระองค์เจ้าชายสุทัศน์ (กุมารา)

พระเจ้าเอกทัศนั้น เมื่อแรกขึ้นครองราชสมบัติ พระชนม์ได้ ๔๐ พรรษา อยู่ในราชสมบัติ ๙ พรรษา รวมพระชันษาได้ ๔๙ เสด็จสวรรคต

พระองค์เจ้าแขกซึ่งเปนกรมหมื่นเทพพิพิธ มีหม่อมเจ้า ๖ พระองค์ คือ

๑. หม่อมเจ้าสตา

๒. หม่อมเจ้าหญิงกระษัตรีย์

๓. หม่อมเจ้าแตง มารดาชื่อหม่อมสวย

ทั้ง ๓ นี้ร่วมมารดากัน

๔. หม่อมเจ้าหญิงนุ่น

๕. หม่อมเจ้าหญิงอภัย (เห็นจะเปนหม่อมเจ้าอุบล ตามที่ปรากฎในหนังสือพระราชพงษาวดาร)

๖. หม่อมเจ้าชายมันแทวกสถี

พระองค์เจ้ามังคุด ที่เปนกรมหมื่นจิตรสุนทร ได้พระองค์เจ้ากระแหเปนชายา มีบุตรแลธิดารวม ๓ พระองค์ คือ

๑. พระองค์เจ้าหญิงเต

๒. พระองค์เจ้าชายสุทิน

๓. พระองค์เจ้าชายแฉ่ง

มีหม่อมเจ้าเกิดด้วยหม่อมห้าม ๒ พระองค์ คือ

๔. หม่อมเจ้าหญิงมวน (บางทีจะเปนกระจาด ที่ปรากฎในหนังสือพระราชพงษาวดาร)

๕. หม่อมเจ้าศิริวัฒน์ มารดาชื่อหม่อมมูล

พระองค์เจ้ารถ ซึ่งเปนกรมหมื่นสุนทรเทพ ได้พระองค์เจ้ายี่สุ่นเปนชายา มีธิดาเห็นจะเปนพระองค์เจ้าตามศักดิ์มารดา

๑. เจ้าทูน

แลมีบุตรเกิดกับหม่อมห้าม คือ

๒. หม่อมเจ้าหญิงองุ่น

๓. หม่อมเจ้าชายขี้หมู

๔. หม่อมเจ้าชายสุนปุก

๕. หม่อมเจ้าหญิงอำพัน

ทั้ง ๔ นี้ ร่วมมารดากัน เปนบุตรหม่อมทองอยู่

๖. หม่อมเจ้าชายสุชน

๗. หม่อมเจ้าชายชุมแสง

ทั้ง ๒ นี้มารดาเดียวกัน ชื่อหม่อมชื่น

พระองค์เจ้าปาน ที่เปนกรมหมื่นเสพภักดี ได้หม่อมเจ้าจันเปนชายา มีหม่อมเจ้าองค์ ๑ ชื่อหม่อมเจ้าไพฑูรย์ (ในหนังสือพระราชพงษาวดารปรากฎว่า หม่อมเจ้ามณี) จะเปนองค์เดียวกัน หรือมีอีกองค์ ๑ ก็เปนได้

พระองค์เจ้าไตร (เห็นจะเปนลูกเธอสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐที่หมายเลข ๖ ไว้น่าพระนาม) มีบุตรแลธิดา ๓ องค์ คือ

๑. หม่อมเจ้าเกียว (ไม่ปรากฎว่าชายหรือหญิง)

๒. หม่อมเจ้าหญิงจพิน

๓. หม่อมเจ้าชายพิชา

ทั้ง ๓ นี้มารดาเดียวกัน ชื่อหม่อมพัน

พระองค์เจ้าตรุบ (เข้าใจว่าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ ซึ่งหมายเลข ๕ ไว้น่าพระนาม) มีบุตรแลธิดา ๒ องค์ คือ

๑. หม่อมเจ้าสังข์ (ชายหรือหญิงไม่ปรากฎ)

๒. หม่อมเจ้าหญิงแปลก

ทั้ง ๒ นี้ มารดาเดียวกัน ชื่อหม่อมทองสุก

หม่อมเจ้าสังข์ได้ทำการวิวาห์กับเจ้าริน (จะเปนใครคิดไม่ออก) มีธิดาชื่อเจ้านัดดา

พระองค์เจ้านฤมล (ลูกยาเธอในสมเด็จพระเจ้าบรมโกษฐ์ ซึ่งหมายเลข ๘ ไว้น่าพระนาม) มีหม่อมเจ้าหญิงชื่อหม่อมเจ้าพูน มารดาชื่อหม่อมชื่น

พระนามเจ้านายตามฉบับพม่าจดคลาดเคลื่อนมาก สอบสางบัญชีได้ความตามพระราชพงษาวดารตรงกันบ้าง ยุติตามที่แปลจากภาษาพม่าบ้างได้เค้าเพียงเท่านี้ เข้าใจว่า คาให้การของไทยที่พม่าจดนั้น พม่าจะทำบาญชีผิดเสียชั้น ๑ แล้ว เมื่อเราเอามาแปลกลับออกเปนภาษาไทย ก็ยังจะคลาดในทางภาษาแลในทางอักขระได้อีกบ้าง บาญชีพระนามเจ้านายยังมีต่อไปอีกหน่อย  ๑ ซึ่งข้าพเจ้าตีความไม่แตก จึงคัดมาลงไว้ตามที่ล่ามได้แปลออกเปนภาษาไทย ไม่กล้าแก้ไขดังนี้

ในการที่เจ้านฤมล บุตรแห่งหม่อมนั้น กระทำอาวาหหรือวิวาหมงคลกับหม่อมชื่น บุตรีหม่อมพูน ในเจ้าสังนั้นไม่มีบุตร

ในการที่ทองใหม่ บุตรหม่อมสวยในเจ้านฤมล กับหม่อมทองสุก บุตรีหม่อมในเจ้าพันนั้น มีหม่อมอุตตมัง แลเจ้าเสบุตรแห่งหม่อมนั้น กระทำอาวาหหรือวิวาหมงคล กัปมหมูนแปก นั้นมีหม่อมประยูร น้องยาหม่อมสุบัณ น้องนางบุญน้อย

ในการที่เจ้าผอบ บุตรีแห่งหม่อมนั้น กระทำอาวาหหรือวิวาหกับเจ้าฉาบนั้น มีหม่อมน้อย

รวมพระหลาน ๔๕ แลพระโอรส ธิดา แลพระหลานทั้งสิ้น ๙๑ องค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ