รถพระที่นั่ง

สุวรรณคัจฉฐาน

นภังคปุจจตุด

จักรรัตนปัญจา

วิชยรัตนา

รวม ๔

(ชื่อรถพระที่นั่งทั้ง ๔ นี้ ไม่รู้ว่าอย่างไรจะถูก เพราะไม่มีอะไรสอบ)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ