โรเมโอและจูเลียต

โรเมโอและจูเลียต

โรเมโอและจูเลียต

เรื่องลครสลดใจ

ของ

วิลเลียม เชกส๎เปียร์

สมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทร์

มหาวชิราวุธ

พระมงกุฎเกล้าเจ้าแผ่นดินสยาม

ทรงแปลและประพนธ์เปนภาษาไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ