แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เล่ม ๒

แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์

เล่ม ๒

พระยาพิศณุประสาทเวช รวบรวมพิมพ์

ได้สอบกับต้นฉบับหลวง ในหอพระสมุดวชิรญาณ

โดยได้รับพระอนุญาตจาก

พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ

สภานายกหอพระสมุดวชิรญาณ

ร.ศ. ๑๒๖

๑๐๐๐ ฉบับ

----------------------------

โรงพิมพ์ศุภการจำรูญถนนอัษฎางค์

กรุงเทพ ฯ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ