ร้อยกรอง

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
ขุนสุนทรภาษิต กับ นายชิต บุรทัต
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์

Pages