คำกลอนและเสภา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระยาไชยวิชิต (เผือก)
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงจักรปาณี (ฤกษ)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาอุปกิตศิลปสาร

Pages