คำกลอนและเสภา

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาอุปกิตศิลปสาร
พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร)
กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
สุนทรภู่

Pages