ชีวประวัติ

พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ม.ร.ว.นิมิตรมงคล นวรัตน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ม.ล.บุญเหลือ เทพยสุวรรณ
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ