นิราศ

หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) แต่ง
หลวงจักรปาณี (ฤกษ)
หลวงพัฒนพงศ์ภักดี (ทิม สุขยางค์)

Pages