ลิลิต

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระราชธรรมนิเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม)
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส