แพทยศาสตร์

พระยาพิศณุประสาทเวช
พระยาพิศณุประสาทเวช
หลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ