แพทยศาสตร์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ