เรื่องสั้น

ปกรณ์ บูรณปกรณ์
จันตรี ศิริบุญรอด
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว