ร้อยกรอง

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์
ศรีปราชญ์
พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)
พระมหานาค วัดท่าทราย
พระยาศรีสุนทรโวหาร (ผัน สาลักษณ)
พระมหาราชครู
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)

Pages