กาพย์และโคลง

หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
หลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระยาไชยวิชิต (เผือก)
หลวงนรินทราภรณ์ กับหมื่นรักษา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาศรีสุนทรโวหาร
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

Pages