กาพย์และโคลง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาศรีสุนทรโวหาร
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนศิริธัชสังกาศ

Pages