กาพย์และโคลง

หลวงจักรปาณี (ฤกษ์) เปรียญ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
หลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระยาไชยวิชิต (เผือก)
หลวงนรินทราภรณ์ กับหมื่นรักษา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระยาศรีสุนทรโวหาร
สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์

Pages