ร้อยกรอง

หลวงมงคลรัตน์ (ช่วง ไกรฤกษ์)
พระยาไชยวิชิต (เผือก)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
เจ้าฟ้าธรรมธิเบศ ไชยเชษฐ์สุริยวงศ์
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระราชธรรมนิเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) แต่ง
หลวงจักรปาณี (ฤกษ)

Pages