หนังสือจีนแปล

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข ทรงอำนวยการแปล