คำฉันท์

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
หลวงธรรมาภิมณฑ์ (ถึก จิตรกถึก)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา และ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุบล
ขุนสุนทรภาษิต กับ นายชิต บุรทัต
พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา
พระยาอิศรานุภาพ (อ้น)

Pages