ร้อยกรอง

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
พระราชธรรมนิเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงนรเนติบัญชากิจ (แวว) แต่ง
หลวงจักรปาณี (ฤกษ)
พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม)
พระยาศรีสุนทรโวหาร

Pages