อิสสภาพสมบูรณ์

ศรีไทยใหญ่ยศครามครันจวบฉนำสำคัญ
สัมพันธมิตรมวลมี 
มอบสิทธิเสมอภาคพูนศรีอวยสัญญาปรีดิ์
เปรมล้นควรนิยมสมสมัย 
ไทยรัฐธรรมนูญพูนชัยไทยเกียรติเกริกไกร
ไพรัชอภิรมย์สมปอง 
คาบนี้เทศกาลงานฉลองรัฐธรรมนูญผอง
พสกเกษมเปรมกมล 
ทั่วประเทศเขตต์ไทยมณฑลจับกลุ่มชุมชน
ชวนกันบันเทิงเริงรมย์ 
ไทยรัฐธรรมนูญสมศักดิ์ไทยนิยม
เอกราชสมบูรณ์พูนเพ็ญ 
สวมพรไตรรัตน์เรืองเป็นเครื่องคุ้มครองเห็น
ประจักษ์และรักษาไทย 
เพื่อไทยเป็นไทยสมใจทั้งงามวิไล
อร่ามวินัยไพบูลย์ 

๒ ธันว์. ๘๐

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ