เราบูชาพระหรืองั่ง

เราบูชาพระหรืองั่ง[๑]

ศีลธรรมงำโลกล้วนควรปรารถ นานอ
โลกปราศศีลธรรมงำงั่งเน้อ
ธรรมงั่งดั่งฤๅปราชญ์ปรุงปรับ
โลกงั่งฟังเก้อเก้อดุจกัน
ผู้ไม่มีอยากได้ใคร่ดี
ข้างฝ่ายมีแล้วหวงห่วงห้อม
ทั้งคู่สู่วิถีความโลภ
สันโดษตุมต้อมต้อมเตลิดหนี
คติพจน์ปรากฏขึ้นแก่ใจ
คือว่า ‘ความจำเป็นที่แท้
ไม่รู้จักธรรมใดใดหมด’
เป็นคติผู้แพ้เพ่งผลาญ
นี้แหละเราเริ่มแก้คัมภีร์ ศีลธรรม
แก้ก็แก้เพื่อเลิศเถิดเน้อ
สู้ครูแต่ดูซีดีดั่ง ครูฤๅ
ก่อกิเลสเอ้อเร้อละเมิดธรรม
ช้าเร็วต้องแล้วแต่อารยธรรม
วาแห่งศตวรรษวัดเท่านั้น
ธรรมนูญรัฐยังสำเร็จยาก
ของโลกยิ่งช้าชั้นชวดหวัง
อารยธรรมสูงต่ำต้องอาศัย ศีลธรรม
ศิลปศาสตร์บังศาสนาหนักเข้า
เปลือกเก่าแก่นในใสทุกศาสนาจริง
พุทธศาสน์ยิ่งเข้าเค้าศาสตร์สมัย
สหรัฐสหโลกแล้วสหศาส นาแน่
รวมแก่นศาสนาเป็นหนึ่งได้
ศาสนาพุทธคือภาชนะรับ รองแล
ธรรมโลกฤๅรู้ไร้สุขศานติ์

๒๓ ธันว์. ๘๒[๑] งั่ง รูปเคารพของลัทธิหนึ่งนอกพุทธศาสนา เราเรียกว่า งั่ง ไม่ใช่พระ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ