วันไทยรอด

(ถวายบังคมพระบรมรูป)

ฉันทันเป็นข้าบทมาลย์องค์พระจอมอารย์
ปิยมหาราชเราไทย 
คราวประพาสยุโรปแรมไกลครั้งแรกร่วมสมัย
ฉันได้เฝ้าแหนแผนนักเรียน 
เห็นท่านรักท่านฉันเพียรเพ่งพิศจิตต์เสถียร
สถิตแทบบาทบทมาลย์ 
เสด็จไหนโปรยปรายประทานราชปฏิสันถาร
ทาบเสน่ห์ประเล่ห์แรงมนต์ 
ทรงโฉมทรงศักดิ์ทรงพลทรงผูกใจคน
ทุกเพศทุกชั้นวรรณวัย 
เสด็จเยือนยุโรปเริงชัยเกียรติประกาศชาติไทย
ทุกราชสำนักรักสนอง 
เศียรทรงมงกุฎก่ายกองล้วนราชเลือดปอง
รับรองกษัตริย์ไทยใหญ่โต 
การถือผิวตระหนักอักโขเสน่ห์ไท้ท่วมโม
หะหม้ายจึ่งพ่ายผิวหมัน 
ฉันรับราชการนานครันในรัชกาลนั้น
จนบรรดาศักดิ์ถึงพระยา 
ทันเห็นราชกิจนานาที่ทรงสถา-
ปนาประเทศทันสมัย 
เช่นทรงเลิกทาษเป็นไทยทรงกรอกองุ่นใหม่
ลงในขวดเก่าเบาราณ 
เพื่อไม่กล่าวซ้ำตำนานที่ท่านทำงาน
ไปพร้อมกับสร้างเครื่องมือ 
ฉันขอสรุปข้อความคือรัชกาลนี้หรือ
กับถึงซึ่งแพร่งเป็นตาย 
อินเดียญวนพม่าชวาหายเข้ากลีบเมฆกลาย
กลับเป็นอาณานิคม 
ไทยเลือกทางรอดปลอดสมเหมือนธันวาคม
ศกนี้ที่เลือกรอดมา 
จึงสองรัชกาลสมญาแพร่งกู้ชีวา
สถาปนาไทยรอดวอดวาย 
พระไทยเทวาธิราชหมายประทานผู้นำภาย
ในเวลาคับขันทันการ 
จวบวันบังคมคัลจอมอารย์ปิยมหาราชวาน
ระลึกไทยรอดวอดวาย 
วันฉะนี้ยังมีอีกภายหน้าสำคัญมั่นหมาย
เพื่อมนัสแสดงกตเวที 
ข้าขอยอกรชุลีระลึกคุณพระปิ-
ยมหาราชแห่งเราไทย 

๒๓ ตุล. ๘๕

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ