เจ้าโลก

ยามโลกลอยฟ่องฟ้าฝ่าพายุ
พะยับเมฆม่านวิชชุช่อช้อย
แวบวับสดับอสุ-นีบาต บรรเลง
ตาหลับหูดับถ้อยสุดท้าทวงภัย
ปวงสัปปุรุษถ้วนธรรมงำ
ไป่ระย่อต่อโลกธรรมเที่ยงแท้
ชั่วดีมิอาจทำให้หวั่น พรั่นพรึง
รู้รับรู้ปรับแก้เลิศกู้ชูชนม์
เพราะคนโลกค่อยค้าอารยธรรม
เพราะมนุษยโลกธรรมงำโลกแล้ว
สัตวโลกเกิดเพื่อบำ-รุงมนุษย์ นั่นเทียว
เพียบจตุปัจจัยแผ้วผ่องเลี้ยงเราเอง
ยำเกรงอัตวินิบาตบ้างบำเพ็ญ
เพื่อมนุษย์สัปปุรุษเห็นตระหนักไว้
ธรรมาธิปัตย์เป็นเจ้าโลก
ธรรมจักรครองผู้ได้ปกป้องครองธรรม
โลกจักล้ำเลิศด้วยมนุษย์
ผู้วิเศษส่ำสัปปุรุษรอบข้า
โจกโลก[๑]จัดโลกดุจแดนประดิษฐ
ใช้ชีพอชีพสร้างร่วมล้างศัตรู

๒๓ กุมภ. ๘๑


[๑] โจกโลก คือมนุษย์ เพราะเป็นโจกในบันดาสัตว์โลก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ