ฟองชีวิต

ชีวิตก็เพียงฟองจรล่องนทีศรี
แก่นสารสำคัญมีกรุณาประจำใจ
ช่วยทุกข์ประเทืองสุขจะสำเร็จเพราะอาศัย
อาจหาญและชาญชัยชนะโหดมิโฉดเขลา
ฟองน้อยนะพื้นน้ำบมิเนิ่นมินานเนา
ฟองลอยสบู่เราฤๅจะวายสลายไป
ชีวิตก็แวบเดียวผิวเกี่ยวพิภพขัย
ยุคเดียวคำนวณได้ดุจล้านและล้านปี
ลับชีพจะเหลือชื่อก็เพราะกรรมกระทำมี
แก่นฟองทำนองชีวิตแก่นก็กลกัน
กรรมแท้บ่แลเห็นผลหากมิหม้ายหมัน
ชั่วดีพลีกรรมนรต้องสนองผล
งานใหญ่กระทำยากบมิหากทำทุกคน
แต่พรหมวิหาร[๑]ชนบุถุชั้นมิพลันแหยง
เมตตาจะพาให้กรุณาธิคุณแรง
หวังสุขผิทุกข์แซงสหด้วยริช่วยเหลือ
อีกคู่ก็คือว่ามุทิตาจริตเจือ
ไม่ควรจะเอื้อเฟื้อมนรู้อุเบกขา
ช่วยเหลือนะเมื่อความกรุณาเสนอมา
หาไม่ก็ได้จาคะและมานะสำนอง
จึ่งหาญรำบาญโหดขณะโทษตระหนี่ผอง
ชีพวายมลายฟองถิรมั่นสมัญญา

๗ ธันว์. ๘๐


[๑] ......เสริม ในบรรดาสัตว์โลก มนุษย์เป็นโจกโลก แต่ถ้ามนุษย์ใช้วิชาใหม่สำหรับทำลายมนุษย์ ก็จะต่างอะไรกับฆ่าตัวเอง และจะเรียกว่าวิธีศิวิลัยสต์หาได้ไม่

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ