ฉลองชัยชนะ - ไทยวิวัฒน์

ชัย เฉลิมเสริมเสกสร้างไทยสรวง
ชัย โฉลกโภคกิจปวงเปี่ยมตั้ง
ชัย ธวัชสะบัดทวงไทยถิ่น
ชัย สิทธิสถิตเสถียรกั้งทั่วทั้งไทยสถาน
ไทย บ่รานรุกด้าวแดนใคร
ไทย ถิ่นขาดวิ่นไปไม่ช้า
ไทย ต้องกลับคืนไทยทั้งหมด
ไทย ที่หลงถึงล้าไม่ช้าคืนไทย
ไทย น้อยไทยใหญ่ทั้งไทยหลง
ไทย ประเทศเจตจำนงสนิทล้วน
ไทย นอกประเทศจงเงี่ยโสต สดับฟัง
ไทย โสตจักสว่างถ้วนเมื่อล้วนเจริญทัน
ไทยกะสันเชื้อชาติได้ในยาม
โลกเพื่อเชื้อชาติตามเติบตั้ง
อิสสรภาพอาบขวากหนามลำบาก
ไทยบ่ยอมอย่างครั้งเคลิบเคลิ้มครึเขลา
ไทยเท่าประเทศโพ้นหลายพัน พรรษกาล
พระสมุทรมอบมิ่งขวัญมั่นแล้ว
แหลมทองทาบทาสุวรรณภูมิภาค พะนอไทย
ไทยสถิตศุภนิมิตแผ้วผ่องพื้นภูมิเสถียร
บทเรียนโลกเร่งแล้วเร็วหมุน
ธรรมปราศพลังจุนเจ่าจ้อย
ไทยจะพึ่งใบบุญใดบ่ ได้เลย
ไทยพึ่งไทยแม้น้อยหนึ่งน้ำใจเดียว
ไทยเฉลียวเลือกเลือดเนื้อเชื้อไข
เสียงแจ่มจากภายในกู่ก้อง
ภายนองรับขานไขคำเกริ่น
ไทยเผ่าเราพี่น้องแน่นี้นโยบาย
คำนายโฆษกนั้นขลังนัก
สู่โสตเสกประสาทสมัครเหมาะหมั้น
กวักเก่งกว่านางกวักเร็วกว่า มาเอง
สำมะโนครั้วปั้นปรับเฝ้าเผ่าไทย
ไหลอื่นแสนหมื่นล้านฤๅดี
ไหลหลั่งเลือดไทยสีสอดคล้อง
มหาประเทศเขตต์สร้างมีสี่สิบ ล้านพอ
จึ่งเครื่องมือใหม่ต้องร่ำร้องเรียกขาน[๑]
อาการพลังดั่งเจ้าเข้าครอง
ไข่ใหม่อื่นไกลสนองโลกนี้
“ถอยหลังปรูดเข้าครอง”คล่องอดีต
หมุนกลับฉะบับก่อนกี้ดั่งนี้อนาถหนอ
ใดพอขยับได้รีบขยับ
ท่านว่าต้องรีบปรับเปรื่องไว้
ตารอดกับตาลับลาโลก
ไหนเล่าเราเลือกใช้ใช่ชั้นปัญหา
รัฐพาเราดุ่มดั้นเดิรทาง
ชัยเทอดธรรมนูญวางเทียบไว้
ชัยสิทธิอิสสระสางสนธิ สัญญา
ชัยชะนะบัดนี้ได้มากด้าวแดนคืน
ไทยยืนถอดหมวกให้ผู้นำ
ทางลิบเดิรสิบฉนำเท่านั้น
คืบหน้าสู่มหาอำนาจเถิด ทันที
ไทยเด่นเป็นปึกปั้นหนึ่งน้ำใจเดียว
จริงเจียวจากมัดได้เรามี กำลัง
เดชะคุณพระศรีรัตน์เรื้อง
มัดไม้แห่งไทยทวี[๒]วิวัฒน์รอด ตลอดเทอญ
ไทยเผ่าบูรพาเบื้องสบัดไว้ไตรรงค์
โททงโทประเทศค้ามหามิตร
ต่างตอบมอบมิตรจิตต์แจ่มแจ้ง
โลกบาลย่านบุรพทิศทะนุถิ่น
การเกลี่ยไกล่ได้แล้วระดับร้ายไชโย

[๑] ......ขาน คือการโฆษกนั่นเอง

[๒] ทวี ต้องทวีสำมะโนครัว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ที่นี่ค่ะ