ร้อยกรอง

กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
พระโหราธิบดี, สมเด็จพระนารายณ์มหาราช, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
หลวงพัฒนพงษภักดี (ทิม สุขยางค์)
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
นายนรินทร์ธิเบศร์ (อิน)

Pages