บทละครนอก เรื่อง พิกุลทอง

บทละครนอก เรื่อง พิกุลทอง

ต้นฉบับหนังสือ บทละครนอก เรื่อง พิกุลทอง

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๕๒

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๑๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๒

เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๑๒

ISBN 978-974-417-957-9

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ