๑๙ นิทานเรื่องท้าวมายันต์เลี้ยงอำมาตย์ทรยศ

ในกาลก่อนยังมีพระมหากระษัตริย์เจ้าพระองค์หนึ่ง ทรงพระนามชื่อว่าท้าวมายันต์ราช ได้เสวยราชสมบัติในเมืองดุลนคร พระองค์ประกอบไปด้วยศิลปศาสตรมหิมา แลอยู่มาท่านนั้นกรีฑาพลช้างม้าไปประพาสมฤคยานในป่าแห่งหนึ่ง ท่านนั้นก็ไล่มฤคาไปพลัดรี้พลทั้งปวง ไปแต่พระองค์กับม้าพระที่นั่ง ไปได้ทอดพระเนตรเห็นซากศพอันนกอินทรีกิน ยังเหลือแต่โครงอัฐิกองอยู่ จึงท้าวมายันต์ราชเอาซากศพนั้นมาชุบให้เปนมนุษย์ขึ้นแล้ว ท่านก็พาเข้ามายังพระนคร แลพระองค์ทรงสอนศิลปศาสตรอันวิเศษ ให้มนุษย์นั้นร่ำเรียนทุกประการ อยู่นานมาพระมหากระษัตริย์ก็ตั้งมนุษย์นั้นเปนเสนาบดี อาญาสิทธิได้บังคับบัญชาท้าวพระยามนตรีไพร่พลทั้งปวง อยู่มาเสนาบดีผู้นั้นคิดร้าย ฆ่าท้าวมายันต์ราชเสีย แล้วชิงเอาราชสมบัติ แลเหตุดังนี้ข้าพเจ้าจึ่งทูลว่าพระองค์รับนางมาเปนอรรคมเหษี บัดนี้ให้พระองค์ทรงพิจารณาดูผิดแลชอบก่อนจึ่งจะควร จึ่งมนตรีอันชื่อยุทธเสนาก็ทูลว่า ข้าพเจ้าจะขอเล่านิยายเรื่องหนึ่งถวาย

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ