๑๗ นิทานเรื่องพระยาครุฑผลัดขนให้สัตว์ทั้งหลายเห็น

กาลก่อนยังมีพระยาครุฑตัวหนึ่งมหิมา อยู่ในปราสาทสิมพลี ประกอบด้วยบริวารหลายอย่างต่างพรรณ ครั้งหนึ่งพระยาครุฑนั้นผลัดขนสิ้นทั้งตัว พระยาครุฑผลัดขนนั้น หารักษาตัวตนตามแบบอย่างโบราณไม่ ออกมาให้บริวารเห็น แลบริวารทั้งหลายก็รู้ว่า พระยาครุฑผลัดขนสิ้น จะบินไปแห่งใด ๆ ก็มิได้แล้ว สรรพสัตว์ทั้งปวงเห็นดังนั้นก็มิได้กลัวครุฑนั้นเลย เหตุว่าครุฑนั้นมิได้พิจารณา ฉันใดก็ดี ให้พระองค์พิจารณาจงหนัก จึ่งจะต้องด้วยพระราชประเพณี ส่วนมนตรีอันชื่อทิพเสนาก็ทูลถวายทำเนียบว่า

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ