๑๘ นิทานเรื่องท้าวอาดูรถูกเนรเทศ

แต่โบราณก่อนมา ยังมีพระมหากระษัตริย์พระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าท้าวอาดูรราช เธอเสด็จไปประพาสมฤคาในป่า พลัดรี้พลทั้งปวงสิ้น แต่พระองค์กับม้าพระที่นั่ง หลงทางไปถึงป่าใหญ่ พระยานั้นระหายน้ำนัก ครั้นเสด็จลงไปพบธารน้ำ ก็ลงกอบเสวยกำลังอยากมิได้ทรงพิจารณา มีอสรพิษน้อยตัวหนึ่งอยู่ในน้ำนั้น พระองค์ก็กลืนอสรพิษเข้าไปในพระอุทร แล้วพระมหากระษัตริย์ก็เสด็จกลับมายังพระนคร ครั้นนานมาอสรพิษนั้นก็ใหญ่ขึ้นในพระอุทรพระมหากระษัตริย์ ๆ นั้นท้องก็ใหญ่เปนท้องมาร ครั้นพระองค์เปนอุทรโรคดังนั้น ก็ถอยพระเดชานุภาพ มนตรีทั้งปวงปฤกษาพร้อมกันแล้ว ก็เนรเทศพระมหากระษัตริย์นั้นออกจากราชสมบัติ เหตุว่าพระมหากระษัตริย์เสวยอาหารมิได้พิจารณานั้น ย่อมเสียพระองค์แล ปัดนพระองค์ว่ารับนางอรรคมเหษีพระยาปิศาจ จะมาไว้เปนอรรคมเหษีนั้นมิชอบแล ขอพระองค์ทรงรำพึงดูเถิด

ฝ่ายมนตรีผู้ชื่อพรหมเสนา จึงทูลว่าข้าพเจ้าจะถวายทำเนียบอันหนึ่ง

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ