๓๔๑ ประกาศให้พระสงฆ์ทุกๆ พระอารามตั้งพิธีฝน

กับอนึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งว่าฝนแล้งไปหาตกไม่ ให้พระราชาคณะ ถานา เปรียญ อนุจร ทุกๆ พระอารามตั้งพิธีฝนสวดสุภูโต เหมือนอย่างกระทำมาแต่ก่อน จงทุกๆ พระอารามตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ