๓๑๔ ประกาศให้เรียกว่าสวนนันทอุทยานให้ถูก

ด้วยจมื่นจงซ้าย รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้า ห้ามมิให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อย แลชาวบ้านชาวเมืองแลราษฎรข้างหน้าข้างในท้าวนาง เรียกสวนนันทอุทยาน เปนอนันท ให้เรียกว่าสวนนันทอุทยานจงทุกหมู่ทุกกรมอย่าให้ขาดได้นั้น ให้มหาดไทย กระลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกให้รู้จงทั่ว อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ