๓๓๙ ยิงปืนอาฏานา ฝั่งตวันตก

ด้วยพระยาบำเรอภักดิ์ รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ครั้นถึงณวันเดือน ๔ แรม ๑๔ ค่ำปีเถาะ๑๗พศก ด้วยเดิมหมายให้เกณฑ์กรมเรือกันขวานั้นยิงปืนหลักฝั่งตวันตกนั้น กรมอาสาวิเศษซ้ายร้องว่า ถ้าแลจะเกณฑ์นั้น ก็ให้ไปยิงเปนคู่กัน บัดนี้จึงให้ถอนกรมเรือกันซ้ายเรือกันขวาออกเสียอย่าได้เกณฑ์เลย จึงให้เกณฑ์แต่กรมอาสาวิเศษซ้าย ยิงถนนอมรินทาราม ๑ ถนนริมวังกรมหมื่นเทวานุรักษ์ ๑ ถนนอาจารย์ ๑ ปืนหลัก ๖ บอก ๓ ตำบล ดิน ๕ ชั่ง ๒ บาท กรมอาสาวิเศษขวา ยิงป้อมวิไชยประสิทธิ ๑ ป้อมวัดโมลีโลก ๑ สองตำบลปืน ๔ บอก ดิน ๓ ชั่ง ๗ ตำลึงนั้น ให้นายเวรมหาดไทย หมายบอกเจ้าพนักงานผู้ซึ่งต้องเกณฑ์ ที่ให้ทำหางว่าวรายขุนหมื่น เจ้ากรม ๒ ปลัดกรม ๒ ขุนหมื่น ๘ เปนสิบสองคน เจ้าพนักงานกรมกระลาโหม แล้วให้เบิกสาปแร้ง สาปกา ใบหนาด เข้าเปลือก จะได้ใส่ลูกปัศตัน ๓๓ นัด บอก ๑ ให้ทำฎีกามาเบิกดินตามหมายรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ