๓๒๙ ประกาศไม่ให้ลูกหมู่ไพร่หลวง เมื่อบวชอยู่รับจ้างทำช่างทอง

ด้วยพระยาประมวลประมาณพล รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้มีหมายประกาศแก่เจ้ากรมปลัดกรม สมุห์บาญชีเจ้าหมู่มูลนาย ซึ่งได้คุมเลขไพร่หลวงแลข้าเจ้าตั้งกรมแล้ว ยังไม่ได้ตั้งกรม ฝ่ายหน้าฝ่ายใน ข้าราชการฝ่ายทหารพลเรือน ในพระบรมมหาราชวัง พระบวรราชวัง หัวเมืองแลราษฎรให้รู้จงทั่วว่า ถ้าไพร่หลวงไพร่สมแลเจ้าหมู่ไพร่หลวงไพร่สม ขุนหมื่นขุนพันทนายกรมใดๆ ก็ดี แลราษฎรซึ่งไปบวชเปนภิกษุสงฆ์ ในพระอารามกรุงเทพฯ แลหัวเมืองเปนช่างทอง แลหัดเปนช่างทองรับจ้างคนทำทอง ก็จะเอาตัวสึกมาสักหลังมือเปนไพร่หลวง อย่าให้เจ้าหมู่มูลนายลวงติเตียนว่า สึกเอาภิกษุมาสักเปนไพร่หลวงเปนอันขาดทีเดียว ถ้าภิกษุผู้เปนช่างทองนั้น หลบหลีกหนีไปเอาตัวมิได้ ก็จะเอาตัวผู้รับประกันให้บวชนั้น มาเร่งเอาตัวให้จงได้ ถ้าผู้นั้นเปนไพร่หลวงหมู่ไพร่หลวง ก็จะเอาโทษแต่เจ้ากรม แต่ปลัดกรม แต่สมุห์บาญชีเจ้าหมู่มูลนายให้จงหนักนั้น ให้กรมมหาดไทย กรมกระลาโหม กรมท่า กรมพระสัสดี มีหมายบอกให้รู้จงทั่วอย่าให้ขาดได้ตามรับสั่งหมาย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ