๓๒๓ ประกาศแผ่พระราชกุศลฉลองพระศรีรัตนมหาเจดีย์

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศแก่ข้าราชการแลราษฎรที่จะเข้าไปดูลครที่มีในวันแรม ๑๑ ค่ำแรม ๑๒ ค่ำแรม ๑๓ ค่ำปีนี้ ให้รู้ว่าการครั้งนี้มีลครเปนการสมโภชฉลองพระศรีรัตนมหาเจดีย์ ที่เดิมก่อรากในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม มิใช่เปนการเล่น ใครๆ จะมาดูลคร จงช่วยบูชาในการก่อพระมหาเจดีย์นั้นตามศรัทธาแลอุสาห คือจงเอาเงินตั้งแต่คนละเฟื้องหนึ่งขึ้นไปมาติดเทียนที่โรงที่รับเงินกระดาษนั้นทุกคนก่อนจึงเข้าไปดู ฤๅจะถวายอิฐแผ่นอิฐหักปูนผงน้ำอ้อยเหลว แลทรายบ้างตามมีตามได้ ช่วยในการพระมหาเจดีย์แล้ว จึงเข้าไปดูลครได้ พระราชทานส่วนพระราชกุศลให้ทุกคน ขอให้ท่านผู้ได้ช่วยในการพระราชกุศลนี้เปนสุขสวัสดิ์ทุกคนเทอญ

ใครมาดูลครเปล่า ไม่ช่วยในการก่อพระเจดีย์ไม่ควรเลย ควรจะติเตียนว่าไม่คิดถึงพระเดชพระคุณ ตระหนี่ของเล็กน้อย ซึ่งโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศทั้งนี้ ด้วยพระราชประสงค์จะใคร่ให้ท่านทั้งปวง ได้ส่วนพระราชกุศล มิใช่จะได้ของเรี่ยรายเท่าใดนักหนา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ