๓๒๕ ประกาศเรื่องเงินปี้จีนปีชวดทำถนน

มีพระบรมราชโองการให้ประกาศแก่จีนทั้งปวง ซึ่งต้องเสียเงินผูกปี้เข้ามาช่วยราชการแผ่นดินทั้งปวงให้ทราบว่า เงินผูกปี้รายปีระกาตรีศกนั้นได้จ่ายทำถนนเจริญกรุง แลถนนหลวงใหญ่ตลอดลงไปสำเพ็ง แลคอกกระบือแลออกไปกลางทุ่งทางคลองตรง เปนทางขึ้นได้แล้วยังแต่จะต้องจัดซื้อทรายกรวดเพิ่มเติมให้ทางแข็งดีขึ้น ยังจะแก้ไขต่อไปอยู่ แต่ถนนบำรุงเมืองนั้น ทรงพระราชศรัทธาบริจาคพระราชทรัพย์แต่พระคลังในที่จ้างจีนทำ แลซื้อศิลายาวกระหนาบสองข้างถนน แลได้ซื้อทรายถมแลเพิ่มเติมและจะเพิ่มเติมต่อไป ถนนบำรุงเมืองนี้ไม่ได้ใช้เงินปี้จีนเลย ใช้พระราชทรัพย์พระคลังทั้งสิ้น

เงินปี้จีนปีชวดฉศกนี้ ได้โปรดให้จ่ายจ้างจีนทำถนนขวาง ตั้งแต่วัดบวรนิเวศวิหารลงมาจนริมวังพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงเทเวศรวัชรินทร์ การได้เริ่มขึ้นบ้างแล้ว ถ้าทางนี้เสร็จแล้วจะโปรดให้จ่ายสร้างถนนลงไปต่อหอกลองแลศาลเจ้าพระกาฬไชยศรี พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ลงไปจนสพานหัน แล้วจะทำถนนสำเพ็งลงไปจนวัดสัมพันธวงศาราม แลวัดประทุมคงคา แลแวะออกประจวบทางใหญ่เจริญกรุงในที่ควร การทั้งปวงจะใช้ด้วยเงินผูกปี้ในปีชวดฉศกนี้ ให้จีนทั้งปวงบรรดาซึ่งได้เสียเงินผูกปี้เข้ามาในหลวงทั้งปวงจงยินดีว่า ได้เรี่ยรายกันสร้างหนทางถนนเจริญกรุงแลหนทาง ถนนสำเพ็งขึ้นเปนประโยชน์แก่คนทั้งปวงนั้นเถิด อย่าคิดเสียใจว่า ต้องเสียเงินเข้ามาในหลวงเปล่าๆ เลย ให้คิดว่าได้เรี่ยรายกันสร้างถนนใหญ่ แล้วจะสร้างขึ้นทำนุบำรุงบ้านเมือง ซึ่งเปนที่อยู่ด้วยกัน จีนต้องเสียเงินเมื่อปีรกาตรีศกแลปีชวดฉศกนี้คนละ ๔ บาท ฤๅสองคราวรวมกันเปนคนละ ๘ บาท สร้างถนนใหญ่ ในหลวงก็ได้เสียพระราชทรัพย์ของพระคลังในที่ สร้างถนนบำรุงเมืองขึ้นเหมือนเข้าเรี่ยรายกับจีนฉันนั้น ให้จีนทั้งปวงชื่นชมยินดีเถิด

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ