๓๔๐ ประกาศห้ามไม่ให้กระบวนแห่ตีสุนัขให้ไล่ไปเสียให้พ้น แลอย่าให้ตุ๊กแกมีในอุโบสถ หรือที่ประทับ

ด้วยจมื่นจงซ้าย รับรับสั่งสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลาใส่เกล้าฯ สั่งว่า จะเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานพระกฐินหลวงทุกพระอาราม ทรงทอดพระเนตรทรงเห็นตุ๊กแกแลสุนัขวิ่งไปมา เจ้าพนักงานตามเสด็จ ไปตีสุนัขเข้าให้ร้อง มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า ให้หมายประกาศแก่ข้าราชการกระบวนแห่นำแห่ตามรับเสด็จ ให้รู้ทั่วกัน อย่าให้ไปตีสุนัขเข้า ไล่ไปเสียให้พ้น อย่าให้ไปตีเข้าให้ร้อง แลตุ๊กแกให้คนดูแลให้ถ้วนถี่ในพระอุโบสถ อย่าให้มีอยู่ได้เปนอันขาดทีเดียว ตั้งแต่ณวันเดือน ๑๒ ขึ้น ๑๒ ค่ำ เวลาเข้าไปทอดพระเนตรเห็นตุ๊กแกอยู่ในพระอุโบสถใดแลสุนัขร้อง จะลงพระราชอาญาเจ้าพนักงานตามโทษ ให้หมายบอกตำรวจหน้า กรมวังรักษาพระองค์ซ้ายขวา ให้ดูแลตรวจตราให้ถ้วนถี่ ให้เจ้าพนักงานไปตรวจตราดูแลให้ทันกำหนดตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ