๓๑๖ ประกาศให้เรียกที่ประทับท้องสนามหลวงว่าพลับพลา

ด้วยจมื่นจงขวา รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ที่ท้องสนามหลวงนั้น มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ ห้ามอย่าให้ผู้ใดเรียก ผู้ใดกราบทูลว่าพระที่นั่ง ด้วยรับสั่งว่าจะเปนที่ประทับอยู่จริงๆ ไป ให้เรียกว่าพลับพลานั้น ให้มหาดไทย กระลาโหม กรมพระสัสดี หมายบอกให้รู้จงทั่วกันในพระบรมมหาราชวังแลพระบวรราชวัง อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ