๓๒๑ ประกาศเรื่องพระราชทานกฐินที่กรุงเก่า

ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดำริห์ว่า แต่ก่อนได้เคยเสด็จขึ้นมาประพาศ ณพระนครศรีอยุธยาโบราณราชธานีอันนี้ ได้ทรงทอดพระเนตรภูมิลำเนาบ้านเรือน แลอารามนอกเมืองในเมืองเปนอันมาก เจดีย์สถานแลอารามบางแห่ง ได้ทรงทราบใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเปนแน่ว่า พระเจ้าแผ่นดินในสยามประเทศนี้ ซึ่งได้ครอบครองเสวยราชสมบัติ ณพระมหานครศรีอยุธยานี้ แต่ก่อนๆ ได้ทรงสร้างสถาปนาไว้บ้าง คือวัดพุทไธสวริยแลวัดป่าโมกข์แลพระอารามอื่นๆ แลพระอารามซึ่งพระราชวงศานุวงศ์ในพระวงศ์อันนี้ ได้ทรงสร้างแลสถาปนาไว้บ้าง คือวัดสุวรรณาราม วัดกระษัตราราม หรืออารามอื่นๆ แลอารามที่พระสงฆ์ ซึ่งได้ทรงคุ้นเคยมาแต่ก่อน เหมือนอย่างวัดท่าหอย วัดตะไกร เปนอารามของสมเด็จพระสังฆราชที่มาแต่วัดหงษารามณกรุงเทพมหานครได้สถาปนาไว้

บัดนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรฤกถึงภูมิลำเนาพระมหานครศรีอยุทธยานี้ที่ได้เคยเสด็จขึ้นมาประพาศ แลพระสงฆ์ราษฎรที่ได้เคยเห็นใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทแต่ก่อนๆ จึงทรงพระราชศรัทธาอุสาหเสด็จพระราชดำเนินขึ้นมา พระราชทานผ้าพระกฐินกับทั้งพระกฐินบริวาร แลเครื่องไทยทานถวายพระอันดับ ซึ่งจำพรรษาในพระอารามณพระมหานครศรีอยุธยานี้ อารามใดที่ควรจะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระกฐินได้ ก็เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทาน อารามใดที่ไม่ควรจะเสด็จพระราชดำเนิน ก็พระราชทานเจ้าต่างกรมแลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทให้ไปทอด ก็เปนพระกฐินหลวงทั้งนั้น ข้าทูลลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าฝ่ายใน ที่ได้ตามเสด็จพระราชดำเนินขึ้นมานี้ ที่มีศรัทธาก็จัดเครื่องกฐินขึ้นมาทอดกฐินด้วย รวมอารามที่ได้รับพระกฐินหลวง แลกฐินข้าราชการเปนอาราม ๕๐ เศษ

อนึ่งทรงก่อฤกษ์สถาปนาพระที่นั่งสรรพเพ็ชร์ปราสาท อันเปนที่พระที่นั่งพระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนๆ ซึ่งทำลายไปแล้วให้มีขึ้นไว้ตามเดิม แล้วจะได้จาฤกพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งได้ครอบครองเสวยราชสมบัติณพระมหานครศรีอยุทธยาโบราณราชธานีนี้ทุกๆ พระองค์ ประดิษฐานไว้ณพระที่นั่งสรรพเพ็ชร์ปราสาท ให้เปนที่เคารพแก่อาณาประชาราษฎร ด้วยพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนๆ นั้น ได้มีพระเดชพระคุณในกาลครั้งหนึ่งๆ เมื่อฉลองพระที่นั่งสรรพเพ็ชร์ปราสาทนั้น โปรดเกล้าฯ ให้ป่าวร้องผู้สูงอายุแลคนพิการในเขตรพระนครศรีอยุธยาทั้งสิ้น ให้มารับพระราชทานเงินแลผ้า

พระราชกุศลซึ่งทรงพระราชอุสาหเสด็จขึ้นมาพระราชทานพระกฐิน แลพระราชทานเงินผ้าคนชราพิการครั้งนี้ ทรงพระราชอุทิศถวายแก่พระเจ้าแผ่นดินแต่ก่อนๆ ทุกพระองค์ กับทั้งพระราชวงศานุวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวแต่ก่อนๆ นั้นด้วย แลพระราชทานส่วนพระราชกุศลแก่ราษฎรชาวกรุงศรีอยุทธยานี้ ให้อนุโมทนาส่วนพระราชกุศล ซึ่งทรงบำเพ็ญทั้งปวงนี้จงทุกคน ให้ตั้งอยู่ในความซื่อสัจสุจริต เว้นการทุจริตต่างๆ จงปราศจากภยันตรายทั้งปวง ขอให้มีศุขสวัสดิ์เจริญทุกคนเทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ