๓๒๔ ประกาศการทำของเลี้ยงพระในการเฉลิมพระชนม์พรรษา

มีพระบรมราชโองการดำรัสว่า ได้ทรงสดับว่า ข้าราชการแลราษฎรในกรุงนอกกรุง ตื่นกันทำของจะเลี้ยงพระสงฆ์ ในวันอังคารเดือน ๑๑ แรม ๓ ค่ำ มากนักทุกแห่งทุกตำบลทั่วไปนั้นก็ชอบแล้ว แต่ทรงพระราชดำริห์เห็นว่า จะฆ่าสัตว์มีชีวิตคือ สุกร เป็ด ไก่ นก ปลา แลอื่นๆ ให้ตายเปนอันมาก จะเห็นไปว่าเปนเวลาเฉลิมพระชนม์พรรษา สัตว์ที่มีชีวิตซึ่งต้องตายเปนอันมากดังนี้ เปนเวลาทำบุญแล้วจะมาทำบาปเล่าดูไม่ควร เพราะบ้านเมืองนับถือบรมพุทธสาสนา แลลัทธิถือว่าการฆ่าสัตว์เปนบาป ขอให้ท่านทั้งปวงบรรดาที่เริ่มการทำบุญในครั้งนี้ คิดยักย้ายทำของเลี้ยงพระสงฆ์แต่ที่ควร จะเปนเครื่องเค็มเครื่องบวด เว้นจากทำให้ชีวิตสัตว์เปนอันตรายได้เปนการดี เพราะเปนการพระราชพิธีมงคลกรรมอันใหญ่ แล้วจะเจือไปด้วยการบาปเล่า ให้ท่านทั้งปวงบรรดาที่เริ่มการมงคลเฉลิมพระชนม์พรรษาครั้งนี้ คิดการให้สมควรเทอญ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ