๓๒๖ ประกาศชำระเลขในสมเด็จพระนางนาถราชเทวี สมเด็จพระเทพศิรินทร์

ด้วยพระยาบำเรอภักตร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ให้มีหมายประกาศแก่ข้าทูลลอองฯ ฝ่ายทหารพลเรือน เจ้าตั้งกรมแล้วแลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมฝ่ายหน้าฝ่ายในพระบรมมหาราชวังแลพระบวรราชวังให้รู้ทั่วกัน ด้วยสมเด็จพระนางนาถราชเทวีสิ้นพระชนม์แล้ว เลขในกรมก็จะกระจัดพลัดพรายเที่ยวรบาดหลบหนีไปแอบแฝงพึ่งบุญอยู่ในเจ้าตั้งกรมแล้ว แลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรมแลข้าทูลลอองฯ ผู้ใหญ่ผู้น้อย แลหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือมีเปนอันมาก จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้รับสั่งชำระเร่งเอาตัวเลขให้สิ้นเชิง ถ้าแลเจ้าตั้งกรมแล้วแลเจ้ายังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าทูลลอองผู้ใหญ่ผู้น้อย แลหัวเมืองปักษ์ใต้ฝ่ายเหนือรู้หมายประกาศนี้แล้ว ห้ามอย่าให้ปิดบังอำพรางตัวเลขไว้ ให้เร่งนำตัวเลขมาส่งให้ต่อท่านผู้รับ แต่ในเดือน ๑๑ โดยเร็ว ชำระได้มากน้อยเท่าใด จะได้ทำบาญชีทูลเกล้าฯ ถวาย ถ้าแลหมู่ใดกรมใดได้เลขของสมเด็จพระนางนาถราชเทวีไว้ ไม่นำเอาตัวเลขมาส่งตามหมายประกาศนี้ ถ้าสืบไปเมื่อหน้ามีผู้จำโนดโจทนาว่า เลขของสมเด็จพระนางนาถราชเทวียังคงตกอยู่หมู่นั้นกรมนั้นก็ดี ถ้าพิจารณาเปนสัตย์ว่าปิดบังอำพรางตัวเลขไว้ ก็จะต้องปรับไหมมีโทษแก่ผู้นั้นตาม พระกระแสรับสั่งนั้น ให้มหาดไทย กระลาโหม กรมพระสัสดี หมายให้รู้ทั่วจงทุกหมู่ทุกกรม ทุกหัวเมืองปักใต้ฝ่ายเหนือตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ