๓๔๒ ประกาศวางระเบียบผู้ซึ่งจะถวายตัวเปนมหาดเล็ก

มีพระบรมราชโองการ ให้ประกาศไว้แก่มุลนายในมหาดเล็กตั้งแต่งจางวางหุ้มแพรเปนที่สุด ว่าถ้าบุตรแลหลานตรงๆ คือบุตรของบุตรเจ้าพระยา แลพระยาพระหลวงแลบุตรจมื่นปลัดกรมตำรวจแลคลังก็ดี แลบุตรจางวางหัวหมื่น หลวงนายเวรจ่าหุ้มแพร แลสมุห์บาญชีในมหาดเล็กก็ดี บุตรแลหลานตรงๆ บุตรของบุตรเจ้าพระยาแลพระยา แลพระซึ่งเปนผู้สำเร็จราชการ แลบุตรพระยาพระปลัดยกรบัตร แลผู้ช่วยราชการหัวเมืองเอกเมืองโทเมืองตรี แลบุตรหม่อมเจ้าที่มีประกันว่ามิใช่คนชั่วคนพาล คนเช่นว่ามานี้มาขอให้ถวายตัวก็ถวายให้ได้ ถ้าว่าคนนอกนี้ คือบุตรขุนบุตรหมื่นแลกรมการผู้น้อยในหัวเมืองแลบุตรข้าหลวงเดิม แลข้าราชการฝ่ายใน แลใครๆ นอกจากกำหนดนี้ ฤๅคนที่ว่าเปนหลานข้างๆ เคียงๆ ของขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยมิใช่หลานตรงๆ ซึ่งเปนบุตรของบุตรก็ดี คนแปลกอย่างบังคับมาแต่ก่อนทั้งปวงนี้ ใครจะถวายตัวก็ให้หานายหน้า ฝ่ายหน้าฝ่ายใน กราบทูลฉลองก่อน ถ้าได้พระกระแสโปรดแล้วจึงถวายตัวได้ ถ้ามิได้กราบทูลฉลองก่อนอย่าเพ่อพาตัวถวายเลย แต่บุตรมหาดเล็กนั้นเปนหมู่อยู่แล้ว เอาตัวมาใช้ตามหมู่ถึงไม่ถวายตัวก็เคยใช้มา แต่เมื่อพิเคราะห์ไปโดยละเอียดก็ไม่ควร เพราะคนที่ในหลวงไม่รู้จักแล้วจะเปนมหาดเล็กใช้สอยใกล้ๆ อย่างไร เพราะฉนั้นให้พาถวายตัวเสียก่อนจึงเอาเข้าตั้งเบี้ยหวัดรับราชการ ถึงบิดาไม่ใช่ผู้มีบรรดาศักดิ์ ดังว่ามาแล้วนั้นก็ถวายตัวได้ เพราะบิดาเปนมหาดเล็กมาแล้ว

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ